Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 42

Mɛsɛntɔ́ Mawu Tɔn Sín Ðɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mɛsɛntɔ́ Mawu Tɔn Sín Ðɛ
XLƐ́

(Efɛzinu lɛ 6:18)

 1. 1. Nǔbǐwukpétɔ́, Jehovah Mawu,

  Nyikɔ ɖaxó towe ni nyí nǔ mímɛ́.

  A nɔ bló bɔ jlǒ t’we nɔ jɛnu.

  Mǐ xoɖɛ bo byɔ ’xɔsuɖuto t’we.

  É ni wá dó hwetɔnnu,

  Nú mǐ na mɔ nyɔna lɛ.

 2. 2. Tɔ́ a wà nǔ nú nyɔna towe lɛ,

  Nùnina towe lɛ nyɔ́ bɔ é vɛ́ jlɛ́.

  Jɔtɛn gbɛ̀ tɔn, Wezizanatɔ́,

  A nɔ na nùnywɛ kpo nùtuùntuùn kpo.

  Mǐ na nɔ dokú nú we,

  Dó kpa wanyiyi towe.

 3. 3. Gbɛmɛ tagba lɛ nɔ ba jonɔ mǐ,

  Mǐ ka nɔ ba gbɔdónúmɛ ɖò gɔ̌n t’we.

  Mǐ nɔ xwlé nǔ linlin mǐtɔn we.

  Nǎ mǐ hlɔnhlɔn nú mǐ na dɛ ɖ’enu.

  Mǐ na ɖè akpá mǐtɔn,

  Bo wà jlǒ t’we, d’alɔ mǐ.