Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 41

Kɛnklɛn Sè Ðɛ Ce

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kɛnklɛn Sè Ðɛ Ce
XLƐ́

(Ðɛhan 54)

 1. 1. Tɔ́ jixwé tɔn, kɛnklɛn sè han ce.

  Un nyí towe, hwɛ nyí Mawu ce.

  Nyikɔ t’we kló, è sixu jlɛ́ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

 2. 2. Jah a wà nǔ, nú kéze elɔ,

  A na gbɛ̀ mì, bo xlɛ́ ali mì.

  Wanyiyi t’we hun xomɛ nú mì.

  (HANYÍYÍ))

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

 3. 3. É nɔ jló mì ɖɔ má wà ɖagbe.

  D’alɔ mì nú má mɔ weziza.

  Nǎ hlɔnhlɔn mì ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.