Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 40

Mɛ̌ Tɔn Mǐ ka Nyí?

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mɛ̌ Tɔn Mǐ ka Nyí?
XLƐ́

(Hlɔmanu lɛ 14:8)

 1. 1. Mɛ̌ tɔn wɛ a ka nyí?

  Nǔmɛsɛn tɛ a nɔ sí?

  Mɛ e a nɔ ɖèkɔ́ na é ɔ,

  Gǎn towe nɛ; bɔ a nɔ sɛ̀n.

  A si’i sɛ̀n nǔ wè ǎ;

  Nǔ ɖokpo wɛ a na sɛ̀n.

  Lee a sɔnǔ nú ayi t’we gbɔn é

  Na zɔ́n bɔ a na kpéwú.

 2. 2. Mɛ̌ tɔn wɛ a ka nyí?

  Nǔmɛsɛn tɛ a nɔ sí?

  Ðě nyí adingban, ɖě nyí nugbǒ,

  Sɔ́ ɖokpo, hwi sí wɛ é ɖè.

  Gbɛ̀ elɔ sín Sezáa

  Glɔ wɛ a jló na nɔ à?

  Alǒ a na setónú nú Mawu,

  Bo wà jlǒ tɔn hwebǐnu?

 3. 3. Mɛ̌ tɔn wɛ nyɛ ka nyí?

  Nyɛ na setónú nú Jah.

  Tɔ́ ce jixwé tɔn wɛ nyɛ na sɛ̀n;

  Na ɖè akpá ce bǐ mlɛ́mlɛ́.

  ’Kwɛ ɖaxó wɛ xɔ mì;

  Un na tɛ́ dó wutu tɔn.

  É wɛ na nɔ w’azɔ̌ na gbè bǐ gbè.

  Bo na sɔ́ nyikɔ tɔn sù.