Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 4

‘Jehovah Wɛ Nyí Lɛngbɔnyitɔ́ Ce’

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
‘Jehovah Wɛ Nyí Lɛngbɔnyitɔ́ Ce’
XLƐ́

(Ðɛhan 23)

 1. 1. Jah wɛ nyí Lɛngbɔnyitɔ́ ce;

  Un na xwed’ali tɔn lɛ.

  É tuùn nǔ’e ɖò ayi ce mɛ é;

  É tuùn hudo ce lɛ bǐ.

  É nɔ kplá mì yì vivotɛn,

  Fí e ama mǔ ɖè é.

  Xomɛnyínyɔ́ tɔn nɔ xlɛ́ ali mì

  Yì fí’e nyí gbɔjɛtɛn é.

  Xomɛnyínyɔ́ tɔn xlɛ́ ali mì

  Yì fí’e nyí gbɔjɛtɛn é.

 2. 2. Ali t’we nɔ fá kɔ nú mì,

  Hwɛjijɔ sín ali wɛ.

  Ma lɔn nú un bú ali gbeɖé,

  Lobo gɔn gbeji nɔ ó.

  Un na bo ɖò zinflu mɛ ɔ,

  Kpò t’we nɔ na jiɖe mì,

  Nǔ ɖebǔ tlɛ na dó xɛsi mì ǎ,

  Ðó hwi wɛ nyí Xɔ́ntɔn ce.

  Nǔ ɖebǔ na dó xɛsi mì ǎ,

  Ðó hwi wɛ nyí Xɔ́ntɔn ce.

 3.  3. Jehovah, Lɛngbɔnyitɔ́ ce;

  Na nɔ xwedó we tɛgbɛ.

  A nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mì;

  Bo nɔ na mì nǔ lɛ bǐ.

  Hwɛ wɛ nyí Mawu gbɛɖe ɔ,

  Bɔ un ɖeji dó wu t’we.

  Xomɛnyínyɔ́ t’we ni nɔ kpɔ́ xá mì,

  Bɛ́sín dìn kaka sɔyi.

  Xomɛnyínyɔ́ t’we ni nɔ xá mì,

  Bɛ́sín dìn kaka sɔyi.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 28:9; 80:2.)