Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 38

É Na Na We Hlɔnhlɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
É Na Na We Hlɔnhlɔn
XLƐ́

(1 Piyɛ́ɛ 5:10)

 1. 1. Hwɛjijɔ ɖé wu wɛ Jah xlɛ́ nugbǒ ɔ we,

  Lobo dɔn we wá weziza tɔn nu.

  É kpɔ́n ayi t’we mɛ bo mɔ ɖɔ a ɖó jlǒ,

  Bo na tuùn’i, lobo lɛ́ wà nǔ ɖagbe.

  A d’akpá dó ɖɛ mɛ bá wà jlǒ tɔn,

  É d’alɔ we bo ka na lɛ́ wà mɔ̌.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu tɔn wɛ a nyí dìn,

  ɖó é xɔ gbɛ̀ nú we.

  É na na we hlɔnhlɔn,

  lobɔ a na syɛnlǐn.

  É na xlɛ́ ali we bo cyɔn

  alɔ jǐ towe,

  É na na we hlɔnhlɔn,

  lobɔ a na syɛnlǐn.

 2. 2. Mawu sɔ́ Vǐ vívɛ́ná tɔn jó ɖó hwɛ wu;

  É ba ɖɔ gbɛzán towe ni yì ta.

  É xò nǔ ɖě kpɔ́n cobo na we Vǐ tɔn ǎ,

  Ganjɛwu ɖɔ é na na we hlɔnhlɔn.

  É na wɔn nùɖiɖi t’we gbeɖé ǎ;

  É na kpé nukún dó mɛ tɔn lɛ wu.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu tɔn wɛ a nyí dìn,

  ɖó é xɔ gbɛ̀ nú we.

  É na na we hlɔnhlɔn,

  lobɔ a na syɛnlǐn.

  É na xlɛ́ ali we bo cyɔn

  alɔ jǐ towe,

  É na na we hlɔnhlɔn,

  lobɔ a na syɛnlǐn.