Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 34

Gbɛ̀ Zinzan kpo Gbejininɔ Kpo

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbɛ̀ Zinzan kpo Gbejininɔ Kpo
XLƐ́

(Ðɛhan 26)

 1. 1. Tɔ́ Jehovah, kɛnklɛn gbò hwɛ nú mì;

  Kpɔ́n gbejininɔ ce kpo jiɖiɖe ce kpo.

  Ba dò nú mì, gbějé ayi ce kpɔ́n;

  Bo jla linlin ce ɖó, bonu má mɔ nyɔna.

  (HANYÍYÍ)

  Nyɛ kanɖeji Ðò gbɛzán ce bǐ mɛ,

  Bo na nɔ yì xá we Kpo gbejininɔ kpo.

 2. 2. Un nɔ dó gbɛ̌ xá mɛdídá lɛ ǎ.

  Un gbɛ́ wǎn nú gbɛ̌ dó xá adingbannɔ lɛ.

  Tɔ́ Jehovah, kɛnklɛn bo ma hu mì,

  Kpodo mɛxoɖutɔ́ lɛ kpo gbeɖé kpɔ́n ó.

  (HANYÍYÍ)

  Nyɛ kanɖeji Ðò gbɛzán ce bǐ mɛ,

  Bo na nɔ yì xá we Kpo gbejininɔ kpo.

 3. 3. Un yí wǎn nú xwé towe gbè ninɔ.

  Sinsɛn-biblo t’we mɛ́, un na jɛhun d’eji.

  Un na lɛlɛ̌ dó vɔsakpe towe.

  Bo sɔ́ gbè ce d’aga dó dokú nú we Tɔ́.

  (HANYÍYÍ)

  Nyɛ kanɖeji Ðò gbɛzán ce bǐ mɛ,

  Bo na nɔ yì xá we Kpo gbejininɔ kpo.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 25:2.)