Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 3

Hlɔnhlɔn Ce, Nukúnɖiɖo Ce, Jiɖe Ce

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Hlɔnhlɔn Ce, Nukúnɖiɖo Ce, Jiɖe Ce
XLƐ́

(Nùnywɛxó 14:26)

 1. 1. Jah a na mì nukúnɖiɖo ɖé,

  bɔ un nɔ wlíbò na;

  B’ɛ nɔ lɛ́ sɔ́ akpàkpà mì,

  un jló na jla mɛ bǐ.

  Amɔ̌, gbɛmɛ tagba lɛ nɔ zɔ́n,

  bɔ xɛsi nɔ wá ɖi mì,

  Bɔ nukúnɖiɖo ɖagbe ’nɛ

  nɔ wá d’ablu fyán mì.

  (HANYÍYÍ)

  Hlɔnhlɔn ce, jiɖe ce,

  nukúnɖiɖo ce.

  A nɔ sú dò lɛ bǐ nú mì.

  Un nɔ kpankɔ́n dó jla

  wɛn, bo kplɔ́n nǔ mɛ,

  ɖó hwi wu wɛ un ganjɛ Jah.

 2.  2. Jehovah, kɛnklɛn nɔ flín nǔ mì

  nú má ɖó jiɖe ɖɔ,

  Hwenu wuvɛ̌ tɔn lɛ wá ɔ,

  a na dó gbɔ nú mì.

  Nǔ enɛ nɔ na mì kanmɛsyɛn,

  bɔ gbɛ̀ nɔ lɛ́ wá wǔ yè,

  Un nɔ lɛ́ mɔ akɔnkpinkpan,

  bo nɔ jla nyikɔ t’we.

  (HANYÍYÍ)

  Hlɔnhlɔn ce, jiɖe ce,

  nukúnɖiɖo ce.

  A nɔ sú dò lɛ bǐ nú mì.

  Un nɔ kpankɔ́n dó jla

  wɛn, bo kplɔ́n nǔ mɛ,

  ɖó hwi wu wɛ un ganjɛ Jah.