Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 24

Wǎ Só Jehovah Tɔn Jí

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Wǎ Só Jehovah Tɔn Jí
XLƐ́

(Ezayíi 2:2-4)

 1. 1. Kpɔ́n jǐ aga sɛ́dó,

  Kpɔ́n só ɖaxó lɛ ta nu.

  Jah ko ɖó só tɔn ayǐ,

  B’ɛ hú ga só lɛ bǐ.

  Mɛ lɛ nɔ gosin zɔ,

  Sín xù ɖé tó jɛ ɖě tó;

  Ye nɔ ylɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ:

  ‘Mi wá sɛ̀n Jehovah.’

  Hwe ɔ nu ko sù dìn,

  Bɔ mɛ kpɛɖé ko sukpɔ́ tawun.

  Mǐ ɖò kpɔ́ sù wɛ ɔ,

  Mǐ nɔ mɔ alixlɛ́mɛ Jah tɔn.

  Mɛ gègě wɛ nɔ wá,

  Bo yí gbè ɖɔ Jah ɖ’acɛ.

  Ye d’akpá ɖɔ emi

  Na nɔ gɔ̌n tɔn kaka yì.

 2.  2. Jezu ɖegbe ɖɔ jí:

  Mi ni yì bo jla xó ɔ.

  Mɛ lɛ bǐ nɔ sè wɛn

  ’Xɔsuɖuto ɔ tɔn dìn.

  Klis’ ɖ’acɛ kpa wɛ dìn,

  Bo súxó ylɔ mɛ lɛ bǐ;

  Mɛfífá lɛ nɔ sè

  bɔ Jah nɔ xlɛ́ ali ye.

  É víví nú mǐ ɖɔ

  Mɛ wɔbuwɔbu ɔ sukpɔ́ bǐ.

  Mǐ mɛ bǐ ɖ’azɔ̌ ɖé,

  Bonu mɛ lɛ bǐ na sè wɛn ɔ.

  Mǐ ni zé gbè dó jí,

  Lobo ylɔ mɛ lɛ bǐ ɖɔ:

  ‘Mi wá só Mawu tɔn jí,

  Bo nɔ finɛ sɔyi.’