Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 23

Jehovah Jɛ Axɔsu Ðu Jí

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah Jɛ Axɔsu Ðu Jí
XLƐ́

(Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15)

 1. 1. ’Xɔsuɖuto ɔ kp’acɛ.

  Mɛ bǐ ni kpa Vǐ Jah tɔn.

  Klis’ awinnya zwe jí tɔn ko kp’acɛ.

  Mǐ bǐ ni zé gbè dó jǐ;

  Bo jihan nú Jehovah.

  É sɔ́ Klis’, Mɛhwlɛn-

  gantɔ́ ɔ, ɖó zinkpo jí.

  (HANYÍYÍ)

  ’Tɛ ’xɔsuɖuto ɔ na hɛn wá?

  Hwɛjijɔ kpodo nugbǒ kpo.

  Nǔ ɖevo tɛ é na lɛ́ hɛn wá?

  Gbɛ̀ mavɔ kp’awǎjijɛ kpo.

  Mi kpa Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ,

  Ðó wanyiyi tɔn wutu.

 2. 2. Klisu ɖ’axɔsu ɖu wɛ,

  Haamagedɔni sɛkpɔ.

  Satáan sín gbɛ̀ elɔ na vɔ zaanɖé.

  Dìn wɛ mǐ na jla wɛn ɔ.

  Mɛ gègě kpò bo na sè.

  Dìn wɛ mɛfífá

  lɛ na jɛhun dó Jah jí.

  (HANYÍYÍ)

  ’Tɛ ’xɔsuɖuto ɔ na hɛn wá?

  Hwɛjijɔ kpodo nugbǒ kpo.

  Nǔ ɖevo tɛ é na lɛ́ hɛn wá?

  Gbɛ̀ mavɔ kp’awǎjijɛ kpo.

  Mi kpa Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ,

  Ðó wanyiyi tɔn wutu.

 3.  3. É ny’Axɔsu ɖò jixwé;

  É jiwǔ nú mǐ tawun.

  É wá ɖò Jah nyikɔ mɛ; mi ɖèkɔ́.

  Fɛ́nú Jah tɔn byɔ mǐ ɖɔ

  Mǐ ni byɔ tɛmpli ɔ mɛ.

  Zaanɖé dìn ɔ,

  é na kp’acɛ dó nǔ bǐ jí.

  (HANYÍYÍ)

  ’Tɛ ’xɔsuɖuto ɔ na hɛn wá?

  Hwɛjijɔ kpodo nugbǒ kpo.

  Nǔ ɖevo tɛ é na lɛ́ hɛn wá?

  Gbɛ̀ mavɔ kp’awǎjijɛ kpo.

  Mi kpa Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ,

  Ðó wanyiyi tɔn wutu