Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 20

A Na Vǐɖokponɔ Towe Mǐ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
A Na Vǐɖokponɔ Towe Mǐ
XLƐ́

(1 Jaan 4:9)

 1. 1. Jehovah, Tɔ́ vívɛ́,

  Gbɛ̀ ko bú nu dó mǐ.

  Gbɛxixɔ ɔ ka na

  Nukúnɖiɖo mǐ!

  Mǐ sɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn jó,

  Bo na sɛ̀n we sɔyi.

  Mǐ na jla mɛ lɛ ɖɔ

  Jlǒ t’we na nyí wiwa.

  (HANYÍYÍ)

  A na Vǐɖokpo t’we,

  Bɔ mǐ ɖò han jì wɛ.

  Mǐ na nɔ j’awǎ tɛgbɛ,

  Ðó Vǐɖokponɔ t’we ɔ wu.

 2.  2. Mǐ sɛkpɔ we Mawu

  Ðó a nyɔ́ xomɛ kpɔ́n!

  Nyikɔ t’we xɔ akwɛ,

  Gɔ́ nú wanyi t’we.

  Amɔ̌, nǔ ɖevo tíìn

  Bo xɔ akwɛ hú mɔ̌.

  Vǐ t’we vívɛ́ ɔ wɛ,

  A na b’ɛ kú nú mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  A na Vǐɖokpo t’we,

  Bɔ mǐ ɖò han jì wɛ.

  Mǐ na nɔ j’awǎ tɛgbɛ,

  Ðó Vǐɖokponɔ t’we ɔ wu.

  (VIVƆNU)

  Jehovah, Tɔ́ vívɛ́, mǐ xoɖɛ dó dokú.

  A wà nǔ, ɖó a na Vǐɖokponɔ towe mǐ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Jaan 3:16; 15:13.)