Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 19

Aklunɔ Sín Gbadanu Nùɖuɖu Ɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Aklunɔ Sín Gbadanu Nùɖuɖu Ɔ
XLƐ́

(Matie 26:26-30)

 1. 1. Jehovah, Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn,

  Zǎn manawɔn ɖokpo ɔ ɖíe!

  É ko lín tawun dìn, bɔ a ɖè wanyiyi,

  Hwɛjijɔ, kpo hlɔnhlɔn kpo xlɛ́.

  Lɛngbɔví Dindinwayixwe tɔn

  Zɔ́n bɔ kàn jó togun towe.

  Gudo mɛ ɔ, hun Klisu tɔn kɔn nyì ayǐ,

  Bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ t’we wá jɛnu.

 2. 2. Wɔxúxú ɔ kpodo vɛɛn ɔ kpo

  Xlɛ́ ɖɔ a sú axɔ ɖaxó.

  Nǔ ɖagbe ɖee Vǐ t’we

  kplɔ́n mǐ é wɛ nyí ɖɔ

  É setónú kaka jɛ kú.

  Kpo nùsumɛnukúnmɛ kpo wɛ

  Mǐ nɔ kplé gbadanu elɔ,

  Bo nɔ flín lee Vǐ t’we

  xɔ gbɛ̀ nú mǐ gbɔn é.

  É zɔ́n bɔ mǐ gán sín kú ’lɔ mɛ.

 3.  3. Mǐ kplé ɖó kpɔ́ ɖò nukɔn towe.

  A ylɔ mǐ bɔ mǐ sè bo wá,

  Wanyiyi sísɛ́ we, bɔ a

  sɛ́ Klis’ dó fí,

  Susu nú mi mɛ wè lɛ bǐ.

  ’Klunɔ Nùɖuɖu ɔ nɔ kpa we,

  Nɔ na hlɔnhlɔn ayi mǐtɔn.

  Mǐ nɔ gbɔn ali e Klisu xlɛ́ mǐ é jí,

  Bo na dó mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.