Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 18

Gbɛxixɔ ɔ Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbɛxixɔ ɔ Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ
XLƐ́

(Luki 22:20)

 1. 1. Jehovah, Tɔ́ Mawu,

  mǐ wá nukɔn t’we dìn,

  Ðó a ɖè wanyiyi ɖaxó

  hugǎn t’we xlɛ́ mǐ.

  A na mǐ Vǐ t’we vívɛ́ ɔ,

  nú mǐ ni gán.

  Vɔsisa ɖebǔ ɖè bo sɔ́

  kló hú enɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ tɔn wɛ é sɔ́ dó xɔ mǐ.

  Hun xɔ akwɛ tɔn wɛ hwlɛn mǐ.

  Mǐ na dokú,

  Bo na lɛ́ ɖò kú dó wɛ hwebǐnu.

 2. 2. Jezu sɔ́ éɖée dó savɔ̌

  kpodo jlǒ kpo.

  É sɔ́ gbɛ̀ maɖóblɔ̌ tɔn jó

  kpo wanyiyi kpo.

  Mǐ bǐ wɛ ɖò kú ’lɔ mɛ bɔ

  é wá hwlɛn mǐ.

  Bɔ dìn ɔ, mǐ ɖó nukúnɖiɖo

  gbɛ̀ mavɔ tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ tɔn wɛ é sɔ́ dó xɔ mǐ.

  Hun xɔ akwɛ tɔn wɛ hwlɛn mǐ.

  Mǐ na dokú,

  Bo na lɛ́ ɖò kú dó wɛ hwebǐnu.