Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 17

“Un Jló”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Un Jló”
XLƐ́

(Luki 5:13)

 1. 1. Klisu ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́,

  Bo lɛ́ ɖè wanyi xlɛ́ ɖò fí.

  É kpé nukún mǐ wu

  Ðò xó, walɔ mɛ;

  Bo zán hwenu xɔ akwɛ tɔn.

  É ɖ’ayi yatɔ́nɔ lɛ wu,

  Bo gbɔ azɔn nú gbɛtɔ́ lɛ.

  É w’azɔ̌ e Tɔ́ tɔn zɔ́n ɛ é bǐ;

  Bo nɔ sɔ́ jlǒ dó ɖɔ: “Un jló.”

 2. 2. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na xwed’é,

  Ðò nǔwiwa mǐtɔn lɛ mɛ.

  Mǐ nɔ yí wǎn nú mɛ,

  Bo nɔ nyɔ́ xomɛ;

  Mǐ nɔ kplɔ́n Xó Mawu tɔn ye.

  Xɔ́ntɔn lɛ ɖò hudo mɛ ɔ,

  Mǐ nɔ d’alɔ ye hwebǐnu.

  Mɛmaɖómɛɖé lɛ ɖó hudo ɔ,

  Mǐ nɔ sɔ́ jlǒ dó ɖɔ: “Un jló.”