Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 150

Ba Mawu Bá Mɔ Hwlɛngán

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ba Mawu Bá Mɔ Hwlɛngán
XLƐ́

(Sofoníi 2:3)

 1. 1. Tò lɛ ko ɖó gbè kpɔ́,

  Bo klán gbè xá Vǐ Jah tɔn.

  Mawu ɖó nǔ acɛkpikpa

  Gbɛtɔ́ lɛ bǐ séé tɔn nu.

  Azǎn yetɔn ko vɔ;

  ’Xɔsuɖuto ɔ ko wá.

  Klisu na nyínyɛ́ kɛntɔ́ lɛ bǐ.

  É sɔ́ na lín ɖebǔ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Ba Jehovah bá mɔ hwlɛngán,

  Ba ɛ bo ɖeji dó wǔ tɔn.

  Ba hwɛjijɔ tɔn,

  Xlɛ́ gbejininɔ,

  Zunfan Axɔsuɖuto tɔn;

  Bá kpɔ́n lee é na zán hlɔnhlɔn

  Dó hwlɛn we gbɔn é.

 2.  2. Dìn wɛ nyí hwenu ɔ,

  Bɔ mɛ lɛ na sè wɛn ɔ.

  Mǐ nɔ hun ali nú mɛ bǐ

  Nú ye na sè abǐ gbɛ́.

  Mɛtɛnkpɔn lɛ wá ɔ,

  Ado ɖó na hu mǐ ǎ.

  Mǐ ɖò alɔ Jehovah tɔn mɛ;

  Mǐ súxó ɔ, é na sè.

  (HANYÍYÍ)

  Ba Jehovah bá mɔ hwlɛngán,

  Ba ɛ bo ɖeji dó wǔ tɔn.

  Ba hwɛjijɔ tɔn,

  Xlɛ́ gbejininɔ,

  Zunfan Axɔsuɖuto tɔn;

  Bá kpɔ́n lee é na zán hlɔnhlɔn

  Dó hwlɛn we gbɔn é.