Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 148

Jehovah Nɔ Hwlɛn Mɛ Gán

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah Nɔ Hwlɛn Mɛ Gán
XLƐ́

(2 Samuwɛli 22:1-8)

 1. 1. Jehovah, a xlɛ́ ɖɔ ’mi nyí Mawu gbɛɖe;

  Azɔ̌ jiwǔ t’we lɛ

  kpé wɛkɛ ɔ bǐ mɛ.

  Vodun ɖě sixu bló nǔ’e a bló é ǎ,

  é gló ye.

  A na hu kɛntɔ́ lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah nɔ hwlɛn gbejinɔtɔ́ tɔn lɛ.

  Mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ na mɔ ɖɔ Só ɖé wɛ n’i.

  Akɔnkpinkpan kpo nùɖiɖi kpo

  wɛ mǐ na sɔ́

  Dó jla nyikɔ Hwlɛngántɔ́ mǐtɔn

  Mawu tɔn na.

 2. 2. Kú sín kàn lɛ ján gò dó mì, bɔ un ylɔ we:

  “Mawu na hlɔnhlɔn kpo

  akɔnkpinkpan kpo mì.”

  A nɔ tɛmpli t’we mɛ dɔ̌n bo sè ɖɛ ce,

  ‘Tɔ́ hwlɛn mì,

  Bo cyɔn alɔ jǐ ce.’

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah nɔ hwlɛn gbejinɔtɔ́ tɔn lɛ.

  Mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ na mɔ ɖɔ Só ɖé wɛ n’i.

  Akɔnkpinkpan kpo nùɖiɖi kpo

  wɛ mǐ na sɔ́

  Dó jla nyikɔ Hwlɛngántɔ́ mǐtɔn

  Mawu tɔn na.

 3.  3. A dó gbè sín jixwé bɔ

  gbè t’we kpé tò jí.

  Kɛntɔ́ lɛ na sísɔ́,

  t’wenɔ lɛ na j’awǎ.

  A xlɛ́ ɖɔ emi nɔ huzu nǔ lɛ bǐ,

  è na mɔ

  Ðɔ a nɔ hwlɛn mɛ gán.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah nɔ hwlɛn gbejinɔtɔ́ tɔn lɛ.

  Mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ na mɔ ɖɔ Só ɖé wɛ n’i.

  Akɔnkpinkpan kpo nùɖiɖi kpo

  wɛ mǐ na sɔ́

  Dó jla nyikɔ Hwlɛngántɔ́ mǐtɔn

  Mawu tɔn na.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 18:2, 3; 144:1, 2.)