Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 144

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Lè ɔ Jí!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sɔ́ Ayi Towe Ðó Lè ɔ Jí!
XLƐ́

(2 Kɔlɛntinu lɛ 4:18)

 1. 1. Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ na mɔ nǔ,

  Bɔ tókúnɔ lɛ na lɛ́ sè nǔ,

  Hangbe vǐ lɛ tɔn na kpé fí bǐ,

  Fífá na tíìn ɖò fí lɛ bǐ,

  Mɛvívɛ́ mǐtɔn lɛ na lɛ́ fɔ́n.

  Hwɛhuhu kpo wuvɛ̌ kpo na vɔ,

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ ayi towe ɖó lè ɔ jí,

  Bá dó mɔ nǔ enɛ lɛ bǐ.

 2. 2. Hla lɛ kpo lɛngbɔ̌ kpo na ɖu nǔ,

  Kpɔ kpo gbɔ̌ví kpo na nɔ dɔ́ kpɔ́,

  Yɔkpɔvu ɖé wɛ na nɔ kplá ye,

  Bɔ ye na nɔ setónú n’i.

  Avǐ na wá huzu nǔ xóxó,

  Xɛsi kpo wuvɛ̌ kpo bǐ na vɔ,

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ ayi towe ɖó lè ɔ jí,

  Bá dó mɔ nǔ enɛ lɛ bǐ.