Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 143

Vǎn Kàn, Nɔ Acéjí Lobo Nɔte

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Vǎn Kàn, Nɔ Acéjí Lobo Nɔte
XLƐ́

(Hlɔmanu lɛ 8:20-25)

 1. 1. Mawu mǐtɔn Jehovah tuùn

  Ganmɛ kpo hwenu lɛ bǐ kpo;

  Hlɔnbiba tɔn hwenu sɛkpɔ,

  Wuntun lɛ bǐ ko xlɛ́ mɔ̌.

  (HANYÍYÍ)

  Vǎn kàn, nɔ acéjí lobo nɔte,

  Dǒ nukún gbɛ̀ e sín akpá

  Jehovah dó é mɛ kpɔ́n.

 2. 2. Jah ko sɔ́ azǎn ɔ b’ɛ lín;

  Vǐ tɔn ko ɖò gbesisɔmɛ,

  Kɛntɔ́ tɔn lɛ na cí ahwan.

  Hwǐ tɔn na ɖó ɖuɖeji.

  (HANYÍYÍ)

  Vǎn kàn, nɔ acéjí lobo nɔte,

  Dǒ nukún gbɛ̀ e sín akpá

  Jehovah dó é mɛ kpɔ́n.

 3. 3. Nǔ lɛ bǐ ɖ’azɔn wɛn wɛ có,

  Mǐ ɖó nùɖiɖi bo ɖò te.

  Azǎn ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ,

  Zaan dìn ɔ, Jah na hwlɛn mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Vǎn kàn, nɔ acéjí lobo nɔte,

  Dǒ nukún gbɛ̀ e sín akpá

  Jehovah dó é mɛ kpɔ́n.

(Lɛ̌ kpɔ́n Mat. 25:13; Luk. 12:36.)