Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 142

Mǐ Ni Zunfan Nukúnɖiɖo Mǐtɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ni Zunfan Nukúnɖiɖo Mǐtɔn

(Eblée lɛ 6:18, 19)

 1. 1. Gbɛtɔ́ lɛ ɖò ablu mɛ sín xwè mɔkpan ɖíe.

  Ye tɛ́n kpɔ́n bo na wlí jɔhɔn dó wuvɔ̌.

  Hwɛhuhu gbɛtɔ́ tɔn wá jɛ wě tawun;

  Mɛɖé sixu hwlɛn ye sín mɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Jihan, ɖó ’xɔsuɖuto ɔ ko wá!

  Vǐ tɔn kp’acɛ bo hwlɛn mǐ sín xɛsi sí.

  É na ɖè nǔ nyanya lɛ síìn zaanɖé;

  Nukúnɖiɖo ’nɛ nyí gandotɔnu ɖé.

 2. 2. Mǐ nɔ jla ɖɔ: ‘Azǎn Jehovah tɔn sɛkpɔ!’

  Ye sɔ́ na ɖɔ Jah dán lɛjɛlɛjɛ ǎ.

  É na tún kàn nú nùɖíɖó lɛ bǐ dìn.

  Jihan dó kpa Jehovah xá mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Jihan, ɖó ’xɔsuɖuto ɔ ko wá!

  Vǐ tɔn kp’acɛ bo hwlɛn mǐ sín xɛsi sí.

  É na ɖè nǔ nyanya lɛ síìn zaanɖé;

  Nukúnɖiɖo ’nɛ nyí gandotɔnu ɖé.