Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 139

Kpɔ́n Hwiɖée Sɛ́dó Ðò Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɔ Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kpɔ́n Hwiɖée Sɛ́dó Ðò Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɔ Mɛ
XLƐ́

(Nǔɖexlɛ́mɛ 21:1-5)

 1. 1. Kpɔ́n hwiɖesu, bo kpɔ́n nyì lɔ;

  Kpɔ́n mǐ mɛ bǐ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ.

  Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n sɛ́dó,

  Fífá na tíìn bɔ mɛ bǐ na vo.

  Nǔ nyanya lɛ bǐ na ko bú;

  Mawu na kp’acɛ kaka sɔyi.

  Gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɖé na bɛ́ ɖ’ayikúngban jí.

  Mǐ na kpa susu nú

  Jah sín ayi mɛ ɖɔ:

  (HANYÍYÍ)

  “Mǐ dokú nú we ɖ’azɔ̌ t’we lɛ wu.

  Nǔ bǐ huzu yɔyɔ̌ gbɔn Vǐ t’we jí.

  Awǎjijɛ mǐtɔn zɔ́n han elɔ jì mǐ;

  T’we wɛ susu, kpikpa kpodo yɛ̌yi kpo nyí.”

 2.  2. Bo kpɔ́n hwiɖée, bo kpɔ́n nyì lɔ;

  Kpɔ́n gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ɖò nukɔn ja é.

  Mǐ na mɔ nǔ ɖebǔ ɖò dɔ̌n,

  B’ɛ na zɔ́n avǐ ya mǐ kpɔ́n ǎ.

  Akpá Jah tɔn lɛ bǐ jɛnu;

  Nɔtɛn tɔn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin.

  Jehovah na fɔ́n mɛkúkú lɛ wá gbɛ̀;

  Ye na xò kpóɖó nú mǐ

  bo kpa Mawu ɖɔ:

  (HANYÍYÍ)

  “Mǐ dokú nú we ɖ’azɔ̌ t’we lɛ wu.

  Nǔ bǐ huzu yɔyɔ̌ gbɔn Vǐ t’we jí.

  Awǎjijɛ mǐtɔn zɔ́n han elɔ jì mǐ;

  T’we wɛ susu, kpikpa kpodo yɛ̌yi kpo nyí.”