Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 137

Nyɔnu Gbejinɔtɔ́ Lɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nyɔnu Gbejinɔtɔ́ Lɛ
XLƐ́

(Hlɔmanu lɛ 16:2)

 1. 1. Sala, Ɛsitɛ́ɛ, Mali, Hwliti, Mata . . .

  Nǔwukpétɔ́ wɛ nyí nyɔnu enɛ lɛ.

  Ye sɔ́ gbɛzán yetɔn bǐ jó nú Mawu.

  Mǐ tuùn ye ɖó gbejininɔ yetɔn wu.

  Jah lɛ́ yí wǎn nú nyɔnu ɖevo lɛ;

  Mǐ tuùn ye mɛ bǐ ǎ, ye ka ɖó nùɖiɖi.

 2. 2. Ðagbewiwa, wanyi kp’akɔnkpinkpan kpo,

  Jijɔ enɛ lɛ nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Nyɔnu enɛ lɛ ka ɖó jijɔ ’nɛ lɛ.

  Kpɔ́ndéwú yetɔn lɛ xɔ akwɛ nú mǐ.

  Égbé ɔ, nɔví nyɔnu lɛ lɔmɔ̌

  Ðó jijɔ enɛ lɛ, bɔ mǐ sixu xwedó.

 3. 3. Vǐ nyɔnu, nɔ, asì kp’asúkúsi kpo,

  Mi ɖ’azɔ̌ Jah tɔn kɔn kp’awǎjijɛ kpo.

  Mi nɔ sɔ́ miɖée hwe ɖò nǔwiwa mɛ,

  Nǔ mitɔn nyɔ́ Jah nukúnmɛ, mi kpankɔ́n.

  Nɔví nyɔnu lɛ, Jah na d’alɔ mi,

  Mi ni gbí dɔn ganji, ajɔ mitɔn sɛkpɔ.