Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 135

Ylɔ̌ Jehovah Tɔn: “Vǐ Ce, Yǐ Nùnywɛ”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ylɔ̌ Jehovah Tɔn: “Vǐ Ce, Yǐ Nùnywɛ”

(Nùnywɛxó 27:11)

 1. 1. Dɔnkpɛvu, ɖyɔvǐ, sɔ́

  ayi t’we bǐ nú mì,

  Má kɛnu nú mɛ e

  ɖò nǔ ce ɖɔ wɛ é.

  Sɔ́ jlǒ dó sɔ́ hwiɖée

  bǐ jó nú mì mlɛ́mlɛ́;

  Xlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bǐ

  ɖɔ nyɛ wɛ a ɖò gbɛ̀ na.

  (HANYÍYÍ)

  Hwi dɔnkpɛvu alǒ hwi ɖyɔvǐ,

  Nyɔ̌nùí nú xomɛ na hun mì,

  Hwiɖesu ni sɔ́ jlǒ dó sɛ̀n mì,

  Bo lɛ́ sɔ́ jlǒ dó sɔ́ mì sù.

 2. 2. Zě hwiɖée bǐ jó nú mì

  kp’awǎjijɛ kpo,

  A na bo j’ayǐ ɔ,

  nyɛ na lɛ́vɔ fɔ́n we.

  Enyi mɛɖebǔ na

  bo tlɛ wá flú we hǔn,

  Mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nyɛ

  na nɔ wlíbò nú we.

  (HANYÍYÍ)

  Hwi dɔnkpɛvu alǒ hwi ɖyɔvǐ,

  Nyɔ̌nùí nú xomɛ na hun mì,

  Hwiɖesu ni sɔ́ jlǒ dó sɛ̀n mì,

  Bo lɛ́ sɔ́ jlǒ dó sɔ́ mì sù.