Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 134

Vǐ lɛ Nyí Nùnina Mawu Tɔn Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Vǐ lɛ Nyí Nùnina Mawu Tɔn Ðé
XLƐ́

(Ðɛhan 127:3-5)

 1. 1. Sunnu ɖé wá huzu vǐtɔ́,

  Lobonu nyɔnu ɖé jì vǐ tɔn ɔ,

  Azɔ̌ kpinkpɛn ɖé wɛ ye ɖó nɛ.

  Vǐ yeɖokponɔ tɔn wɛ ǎ,

  Nùnina Jehovah tɔn ɖé wɛ;

  É gɔ́n wɛ gbɛ̀ kpo wanyi kpo gosin.

  É nɔ xlɛ́ ali mɛjitɔ́ lɛ,

  Nú ye na zán gbɛ̀ kpo nùnywɛ kpo.

  (HANYÍYÍ)

  Jah na nùnina mímɛ́ ɖé mi;

  Vǐ lɛ xɔ akwɛ n’i tawun.

  Mi ni kplɔ́n xó Jehovah tɔn ye,

  Nǔ ɖagbe hugǎn bǐ ɔ nɛ.

 2. 2. Nǔ e Mawu byɔ lɛ é bǐ

  Ðó na ɖ’ayi towe mɛ hwebǐnu.

  Bɔ a na nɔ kplɔ́n ye vǐ t’we lɛ;

  Azɔ̌ e Jah zɔ́n we é nɛ.

  A na nɔ kplɔ́n ye ɖò ali jí,

  Fínfɔ́n hwenu, alǒ gbɔjɛ hwenu.

  Ye ɖò susu wɛ ɔ, ye na flín,

  Bo nɔ gbeji, lobo mɔ nyɔna.

  (HANYÍYÍ)

  Jah na nùnina mímɛ́ ɖé mi;

  Vǐ lɛ xɔ akwɛ n’i tawun.

  Mi ni kplɔ́n xó Jehovah tɔn ye,

  Nǔ ɖagbe hugǎn bǐ ɔ nɛ.