Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 133

Sɛ̀n Jehovah Ðò Winnyawinnya Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sɛ̀n Jehovah Ðò Winnyawinnya Mɛ
XLƐ́

(Nùnywɛtɔ́xó 12:1)

 1. 1. Ðyɔvǐ, dɔnkpɛ, mi xɔ akwɛ nú Jah,

  Mɛ winnyawinnya, zǎn hlɔnhlɔn t’we n’i.

  É na nɔ ɖè wanyiyi tɔn xlɛ́ mǐ,

  É na dó nú gbɛhwenu mǐtɔn bǐ.

 2. 2. Sísí ɖó nú mɛjitɔ́ lɛ na zɔ́n

  Bɔ mǐ na ɖɔ xomɛ nú ye tɛgbɛ.

  Gbɛtɔ́ lɛ na hun xomɛ dó mǐ wu,

  Bɔ mǐ na sɛkpɔ Jehovah d’eji.

 3. 3. Mǐ ni flín Jah ɖò winnyawinnya mɛ,

  Bo nɔ ɖò wanyi ɖó nú nugbǒ wɛ.

  Mǐ na nǔ ɖagbe hugǎn Mawu ɔ,

  Xomɛ tɔn na hun dó mǐ wu tawun.