Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 130

Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ
XLƐ́

(Ðɛhan 86:5)

 1. 1. Wanyi sísɛ́ Mawu

  B’ɛ sɔnǔ gbɔn Vǐ tɔn jí,

  Bo na sɔ́ hwɛ mǐtɔn kɛ mǐ,

  Lobo na lɛ́ ɖè kú síìn.

  Mǐ jó hwɛ mǐtɔn lɛ dó ɔ,

  Mǐ sixu byɔ hwɛsɔkɛ,

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ,

  Ðó gbɛxɔnumɛ tɔn wu.

 2. 2. Mǐ wà nǔ Jah ɖɔhun,

  Lobo sɔ́ hwɛ kɛ mǐɖée,

  Bo lɛ́ sè wuvɛ̌ xá mɛ ɔ,

  É na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ lɔ.

  Mǐ na kplɔ́n bo na jó xó dó,

  Bo lɛ́ jó hunnylanylá dó;

  Bo wlí yɛ̌yi nú nɔví lɛ,

  Bɔ wanyi na ɖu ɖ’eji.

 3. 3. Mǐ bǐ ɖó na sɔnǔ

  Nú nùblawukúnúmɛ.

  É na zɔ́n bɔ mǐ na nɔ hɛn

  Mɛ dó xomɛ gbeɖé ǎ.

  Nú mǐ wà nǔ Mawu e nyí

  Wanyiyi é ɖɔhun ɔ,

  Mǐ na nyí hwɛsɔkɛmɛtɔ́,

  Bo na ɖi Mawu mǐtɔn.