Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 128

Dɛ Kaka Jɛ Vivɔnu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Dɛ Kaka Jɛ Vivɔnu
XLƐ́

(Matie 24:13)

 1. 1. Biblu kpo akpá tɔn lɛ kpo

  Zɔ́n bɔ mǐ na nɔ dɛ.

  Tɛ́ dó nǔ’e a kplɔ́n lɛ é wu,

  Ye lidǒ, bo ɖó jiɖe.

  Lidǒ ɖò nùɖiɖi t’we mɛ,

  Bo nɔ flín azǎn Jah tɔn.

  Tɛ́ dó gbejininɔ t’we wu,

  Tɛnkpɔn lɛ na jla we ɖó.

 2. 2. Hɛn wanyi t’we nukɔntɔn ɔ,

  Ðó é sixu wá bú.

  Mɛtɛnkpɔn ɖě na bo wá hǔn,

  Dǒ gǎn lɛ bǐ lobo dɛ.

  Ye na bo syɛn gbɔn ɖebǔ hǔn,

  Ma ɖi xɛsi gbeɖé ó.

  Jah na hun ali ɖé nú we,

  É ɖò akpá t’we tɛgbɛ.

 3.  3. Mɛ e dɛ yì fó lɛ é bǐ

  Wɛ na mɔ hwlɛngán yí.

  È na wlan nyikɔ yetɔn lɛ

  Dó gbɛwema Jah tɔn mɛ.

  Enɛ wu ɔ, didɛ ni nyí

  Nǔ e gbé a na nya é.

  Jehovah na na fɛ́nú we;

  Awǎjijɛ t’we na flá.