Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 126

Nɔ Wunzɛn, Syɛnlǐn, Ðǒ Hlɔnhlɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Wunzɛn, Syɛnlǐn, Ðǒ Hlɔnhlɔn
XLƐ́

(1 Kɔlɛntinu lɛ 16:13)

 1. 1. Nɔ wunzɛn, syɛnlǐn, ɖǒ hlɔnhlɔn,

  Kanɖeji mlɛ́mlɛ́ bá dɛ.

  Kpankɔ́n, wà nǔ sunnu ɖɔhun,

  Ðó ahwan ɔ na kpa mǐ.

  Mǐ nɔ setónú nú Vǐ Jah tɔn;

  Kanɖeji bá nɔ ahwan tɔn mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ wunzɛn, syɛnlǐn, bo ɖó hlɔnhlɔn!

  Bo dó gǎn jɛ vivɔnu!

 2. 2. Nɔ wunzɛn bo nɔ acéjí,

  Nɔ setónú hwebǐnu.

  Nǔ Klisu ni xlɛ́ ali we

  Gbɔn deví tɔn jí égbé.

  Setónú nú kplɔ́n mɛxo lɛ tɔn,

  Ðó ye nɔ cɔ́ lɛngbɔ̌ Jah tɔn lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ wunzɛn, syɛnlǐn, bo ɖó hlɔnhlɔn!

  Bo dó gǎn jɛ vivɔnu!

 3.  3. Nɔ wunzɛn, bo nɔ bǔ xá mǐ

  Ðò wɛnjijlazɔ́ ɔ kɔn.

  È na bo tɔ́n ahwan mǐ ɔ,

  Mǐ na jla wɛn ɔ dandan.

  Wǎ gɔ́ nú mǐ, nú mǐ na kpa Jah.

  Azǎn Jehovah tɔn ko sɛkpɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ wunzɛn, syɛnlǐn, bo ɖó hlɔnhlɔn!

  Bo dó gǎn jɛ vivɔnu!