Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 125

‘Nǔ Nyɔ́ nú Nùblawukúnúmɛtɔ́ Lɛ!’

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
‘Nǔ Nyɔ́ nú Nùblawukúnúmɛtɔ́ Lɛ!’
XLƐ́

(Matie 5:7)

 1. 1. Jah nɔ kú nǔblawu nú mɛ,

  É nɔ hun xomɛ dó wà mɔ̌.

  Xomɛnyínyɔ́ nɔ víví n’i,

  B’ɛ nɔ kpé nukún dó mǐ wu.

  È lɛkɔ sín hwɛ gudo ɔ,

  Jah nɔ kú nǔblawu nú mɛ.

  É nɔ flín ɖɔ kɔ́ wɛ mǐ nyí,

  Bo nɔ nyɔ́ xomɛ dó mǐ wu.

 2. 2. Enyi hwɛ mǐtɔn vɛ́ nú mǐ,

  Nú mǐ byɔ sɔkɛ Mawu ɔ,

  Jezu ɖɔ nǔ e mǐ na wà

  Cobo na mɔ hwɛsɔkɛ é:

  ‘Sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ sɔ́ kɛ mǐ,

  Lee mǐ nɔ sɔ́ kɛ mɛ gbɔn é.’

  A wà mɔ̌ hǔn, jǒ linkpɔ́n dó,

  Bá ɖó fífá ayi mɛ tɔn.

 3. 3. È kú nǔblawu nú mǐ ɔ,

  Mǐ lɔmɔ̌ ɖó na na nǔ mɛ.

  Mǐ ka na nɔ ba susu ǎ,

  Mǐ ba ɖɔ xomɛ ni hun ye.

  Jah nɔ mɔ nǔ’e mǐ wà lɛ é,

  É ka na sú axɔ tɔn mǐ.

  Nǔ nyɔ́ nú xomɛnyɔtɔ́ lɛ,

  Jah na hun xomɛ dó ye wu.

(Lɛ̌ kpɔ́n Mat. 6:2-4, 12-14.)