Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 124

Nɔ Gbeji Hwebǐnu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Gbeji Hwebǐnu
XLƐ́

(Ðɛhan 18:26)

 1. 1. Nɔ gbeji nú Tɔ́ Jehovah,

  Mǐ jló na nɔ nyɔ́ xomɛ.

  Ðó mǐ nyí togun tɔn wu ɔ,

  Mǐ jló na tuùn sɛ́n tɔn lɛ.

  Wěɖexámɛ tɔn lɛ nɔ nyɔ́,

  Bɔ mǐ nɔ setónú na.

  É ɖò gbeji; mǐ ni ɖeji,

  Mǐ na jó’è dó gbeɖé ǎ.

 2. 2. Nɔ gbeji nú nɔví lɛ bǐ,

  D’alɔ ye ɖò hudo mɛ.

  Ðeji dó ye wu hwebǐnu,

  Nyɔ̌ xomɛ ɖò nǔ bǐ mɛ.

  Nɔ wlí yɛ̌yi nú nɔví lɛ,

  Bo nɔ ɖó sísí nú ye.

  Nɔ nɔ gbeji, tɛ́ dó ye wu,

  Ma jó ye dó gbeɖé ó.

 3. 3. Nɔ gbeji nú alixlɛ́mɛ

  Mɛxo lɛ tɔn hwebǐnu.

  Ye ɖò wě ɖè xá we wɛ hǔn,

  Nɔ gbeji dó setónú.

  Jah na kɔn nyɔna dó jǐ we,

  Lobɔ a na mɔ hlɔnhlɔn.

  Nɔ gbeji ɖò nǔ lɛ bǐ mɛ,

  A na nyí vǐ Mawu tɔn.