Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 123

Hwìhwɛ́ Hwiɖée Dó Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Glɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Hwìhwɛ́ Hwiɖée Dó Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Glɔ
XLƐ́

(1 Kɔlɛntinu lɛ 14:33)

 1. 1. Ðó mǐ Jehovah sɛntɔ́ lɛ nɔ jla wɛn

  ’Xɔsuɖuto ɔ tɔn gbɔn fí bǐ wu ɔ,

  Mǐ na nɔ yɛhwexɔsuɖuto ɔ glɔ,

  Bo nɔ bǔ lobo ɖè gbejininɔ xlɛ́.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ɖó na hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jah glɔ,

  Mǐ ɖu axɔ tɔn d’è.

  Mawu nɔ cɔ́ mǐ, bo yí wǎn nú mǐ,

  Mǐ ɖó na nɔ gbeji n’i.

 2. 2. Jah na mǐ deví tɔn kpo gbigbɔ tɔn kpo.

  Ye na xlɛ́ Klisanwun sín gbɛzinzan mǐ.

  Mǐ ni bo gbí dɔn bo hɛn xomɛ tɔn hun,

  Bo nɔ gbeji dó jla gbeta tɔn lɛ bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ɖó na hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jah glɔ,

  Mǐ ɖu axɔ tɔn d’è.

  Mawu nɔ cɔ́ mǐ, bo yí wǎn nú mǐ,

  Mǐ ɖó na nɔ gbeji n’i.

(Lɛ̌ kpɔ́n Luk. 12:42; Ebl. 13:7, 17.)