Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 120

Nyǐ Mɛfífá Klisu Ðɔhun

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nyǐ Mɛfífá Klisu Ðɔhun
XLƐ́

(Matie 11:28-30)

 1. 1. Jezu wɛ nyí dawe e kló hugǎn é;

  É ka kpɔ́n dó enɛ wu bo yigo ǎ.

  Jah sɔ́ azɔ̌ bunɔ ɖé d’alɔ mɛ n’i;

  Cobɔ é ka sɔ́ éɖée hwe bǐ mlɛ́mlɛ́.

 2. 2. Mɛ e ɖò agban kpinkpɛn glɔ lɛ é ɔ,

  Jezu jló na hɛn agban yetɔn xá ye.

  Ye ba ’xɔsuɖuto ɔ, ye bǐ na vo.

  É nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛfífá lɛ wu.

 3. 3. ‘Nɔví nɔví wɛ mǐ nyí’ wɛ Jezu ɖɔ.

  Mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe, bo ba ’lɔdo tɔn.

  Mɛfífá lɛ xɔ akwɛ nú Jah tawun;

  É ɖɔ ye na ɖu gǔ ayikúngban tɔn.