Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 117

Nɔ Wà Ðagbe

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔ Wà Ðagbe
XLƐ́

(2 Tan 6:41, nwt)

 1. 1. Tɔ́ Mawu ɖagbewiwa tɔn,

  A nɔ dó nú mǐ tɛgbɛ!

  A mɛ́ bo lɛ́vɔ ɖò gbeji,

  Ali t’we lɛ bǐ wɛ nyɔ́.

  A nɔ kú nǔblawu nú mǐ,

  Mǐ ka jɛxa ɖebǔ ǎ.

  É jɛxa ɖɔ mǐ ni sɛ̀n we;

  Mǐ na j’awǎ dó wà mɔ̌.

 2. 2. Ðagbewiwa towe jɛ wě,

  Ðò mɛsɛntɔ́ t’we lɛ mɛ;

  Walɔ yetɔn lɛ nɔ xlɛ́ mɔ̌,

  Gɔ́ nú wɛnjijla yetɔn.

  Lee a nɔ kplɔ́n mɛ gbɔn é zɔ́n

  Azɔ̌ t’we gbakpé fí bǐ.

  Nǎ mǐ gbigbɔ mímɛ́ towe,

  Nú mǐ lɔ na wà ɖagbe.

 3. 3. Dǒ nú ɖagbe e mǐ nɔ wà

  Nú nɔví mǐtɔn lɛ é.

  Mǐ ni nyɔ́ xomɛ dó ye wu,

  Bo wà ɖagbe nú mɛ bǐ.

  Gbigbɔ t’we ni dó alɔ mǐ,

  Bonu mǐ na wà ɖagbe,

  Ðò xwédo mɛ, ɖò agun mɛ,

  Nú nɔzo kpo mɛ bǐ kpo.