Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 111

Hwɛjijɔ Ðěɖee Wu Mǐ Nɔ J’awǎ É

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Hwɛjijɔ Ðěɖee Wu Mǐ Nɔ J’awǎ É
XLƐ́

(Matie 5:12)

 1. 1. Nǔ gègě wu wɛ mǐ nɔ j’awǎ,

  Nǔ enɛ lɛ wá túnflá bǐ.

  Gbɛtɔ́ lɛ gosin tò lɛ bǐ mɛ,

  Bo nɔ sɛ̀n Jehovah xá mǐ.

  Nǔ e ɖò Xó Jah tɔn mɛ lɛ é

  Wɛ nɔ na awǎjijɛ mǐ.

  Gbè bǐ gbè wɛ Xó tɔn nɔ kplɔ́n mǐ;

  Bɔ mǐ nɔ ɖó nùɖiɖi na.

  Awǎjijɛ mǐtɔn wá syɛn bǐ,

  Lobo wá cí myɔkán ɖɔhun.

  Mǐ nɔ mɔ wuvɛ̌ kpo tɛnkpɔn kpo,

  Mawu ka nɔ na didɛ mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Jah wɛ ny’awǎjijɛ mǐtɔn,

  Nùɖíɖó tɔn lɛ nɔ nyɔ́ kpɔ́n.

  Linlin tɔn gɔ́ngɔ́n, azɔ̌ tɔn d’agba.

  Xomɛnyínyɔ́ Jah tɔn túnflá.

 2.  2. Mǐ nɔ kpɔ́n nùɖíɖó Jah tɔn lɛ,

  Só lɛ, xù kpo hwesivɔ kpo;

  Bɔ é nɔ na awǎjijɛ mǐ.

  Mǐ nɔ kpa Jah ɖ’azɔ̌ tɔn wu.

  Mǐ nɔ j’awǎ bo nɔ ɖekúnnu.

  Bo nɔ jla ’xɔsuɖuto ɔ.

  Jiji tɔn kpo nyɔna tɔn lɛ kpo,

  Mǐ nɔ jla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.

  ’Wǎjijɛ mavɔmavɔ sɛkpɔ,

  Ayǐ ja hìnhɔ́n gbé ɖɔhun.

  Gbɛ̀ yɔyɔ̌ e mǐ ɖò te kpɔ́n é

  Na hɛn nyɔna wá b’ɛ na zɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jah wɛ ny’awǎjijɛ mǐtɔn,

  Nùɖíɖó tɔn lɛ nɔ nyɔ́ kpɔ́n.

  Linlin tɔn gɔ́ngɔ́n, azɔ̌ tɔn d’agba.

  Xomɛnyínyɔ́ Jah tɔn túnflá.