Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 110

‘Awǎjijɛ E Nɔ Gosin Jehovah Gɔ́n É’

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
‘Awǎjijɛ E Nɔ Gosin Jehovah Gɔ́n É’
XLƐ́

(Nɛɛmíi 8:10)

 1. 1. Wuntun lɛ xlɛ́ ɖ’Axɔsuɖuto ɔ wá.

  Mǐ nɔ jla wɛn gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Mǐ ni jlɔ́ kɔ lobo kpɔ́n hwlɛngán mǐtɔn;

  Hwlɛngán sín hwenu ko sɛkpɔ!

  (HANYÍYÍ)

  ’Wǎjijɛ Jah tɔn ny’ahohó mǐtɔn.

  Kpa awobóbó dó jihan.

  Mǐ ni nɔ j’awǎ ɖò nukúnɖiɖo mɛ,

  Mǐ bǐ ni kpa Jehovah mǐtɔn.

  ’Wǎjijɛ Jah tɔn ny’ahohó mǐtɔn.

  Mɛ bǐ ni tuùn ɖɔ é d’agba.

  Mǐ sɔ́ mǐɖée bǐ jó nú Tɔ́ mǐtɔn ɔ,

  Mǐ na sɛ̀n ɛ kp’awǎjijɛ kpo.

 2. 2. Jah sɛntɔ́ lɛ, mi ni ɖeji dó wǔ tɔn.

  É ɖó hlɔnhlɔn, mi ni kpankɔ́n.

  Mi site bo súxó xɛbyoso ɖɔhun;

  Mi j’awǎ dó jihan nú Jah!

  (HANYÍYÍ)

  ’Wǎjijɛ Jah tɔn ny’ahohó mǐtɔn.

  Kpa awobóbó dó jihan.

  Mǐ ni nɔ j’awǎ ɖò nukúnɖiɖo mɛ,

  Mǐ bǐ ni kpa Jehovah mǐtɔn.

  ’Wǎjijɛ Jah tɔn ny’ahohó mǐtɔn.

  Mɛ bǐ ni tuùn ɖɔ é d’agba.

  Mǐ sɔ́ mǐɖée bǐ jó nú Tɔ́ mǐtɔn ɔ,

  Mǐ na sɛ̀n ɛ kp’awǎjijɛ kpo.