Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 109

Yǐ Wǎn Ðaxó nú Mɛ Sín Ayi Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Yǐ Wǎn Ðaxó nú Mɛ Sín Ayi Mɛ
XLƐ́

(1 Piyɛ́ɛ 1:22)

 1. 1. Enyi wanyi mǐtɔn syɛn ɔ,

  Mǐ nɔ hɛn xomɛ Jah tɔn hun.

  Jijɔ enɛ wɛ hugǎn bǐ,

  É xɔ akwɛ nú mǐ.

  Wanyi nɔ zawě ɖ’ayi mɛ.

  Bo nɔ zɔ́n bɔ xɔ́ntɔn nɔ vɛ́.

  Cejɛnnabi ma ɖó na zɔ́n,

  Bɔ mǐ na xlɛ́ wanyi.

  Xɔ́ntɔn ɖé ɖó hudo ɔ,

  É nɔ ba mǐ kpò ɖò gudo ǎ.

  Mǐ sixu nyí xɔ́ntɔn ɖé,

  Bo lin mɛ ɖevo tɔn kpɔ́n.

  Jezu xlɛ́ nǔ’e wanyi nyí é,

  Bɔ mǐ wá tuùn wanyi Jah tɔn,

  Bo nɔ ɖó wanyi Jah ɖɔhun.

  Xomɛ wɛ é nɔ bɛ́sín.

  Bo yí wǎn ɖaxó nú mɛ.