Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 106

Sɔnǔ nú Wanyiyi

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sɔnǔ nú Wanyiyi
XLƐ́

(1 Kɔlɛntinu lɛ 13:1-8)

 1. 1. Mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe bo xoɖɛ,

  Bo na dó ɖó jijɔ Jah tɔn lɛ.

  Wanyi wɛ ka nyí taji bǐ ɔ,

  Gbigbɔ nɔ d’alɔ bɔ mǐ nɔ ɖó.

  Mǐ sixu ɖó nùnywɛ bo lɛ́ bí,

  Wanyi mɛvo ɔ, nǔ vɔtɔ́ wɛ.

  Mǐ nɔ byɔ wanyiyi adodwé,

  Bo na ɖexlɛ́ ɖò nǔ lɛ bǐ mɛ.

 2. 2. Wanyi nɔ ba bo na na nǔ mɛ,

  É nɔ nyí cejɛnnabinɔ ǎ.

  É nɔ gbɛ́ wǎn nú mɛ gbeɖé ǎ,

  Nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ Jezu ɖɔhun.

  É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ dɛ,

  Bo nɔ lɛ́ hɛn wuvɛ̌gban lɛ bǐ.

  Wanyi mǐtɔn ni gló tɛnkpɔn lɛ;

  Jijɔ enɛ na nɔte sɔyi.