Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 105

“Mawu ɔ, Wanyiyi Wɛ É Nyí”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Mawu ɔ, Wanyiyi Wɛ É Nyí”
XLƐ́

(1 Jaan 4:7, 8)

 1. 1. Mawu nyí wanyi bo byɔ mǐ

  Ðɔ mǐ ni ɖó wanyiyi.

  Wǎn yí nú Jah kpo nɔzo kpo

  Na zɔ́n mǐ na wà ɖagbe.

  Enɛ wɛ nyí ali gbɛ̀ tɔn;

  Gbɛ̀ mɔhun ba wɛ mǐ ɖè.

  Wanyi Klisu tɔn na vɔ ǎ.

  É wɛ mǐ bǐ ɖó na ɖó.

 2. 2. Wǎn yí nú Jehovah nɔ zɔ́n

  Bɔ mǐ nɔ yí wǎn nú mɛ.

  Mǐ j’ayǐ ɔ, é nɔ fɔ́n mǐ;

  Bo nɔ lɛ́ na hlɔnhlɔn mǐ.

  Wanyi nɔ hwanwǔ gbeɖé ǎ;

  É nyɔ́ xomɛ, bo nɔ dɛ.

  Wanyi mǐtɔn ni nɔ jɛji;

  Bonu mǐ na ɖu lè tɔn.

 3. 3. Ma nɔ hɛn mɛ dó xomɛ ó;

  Ny’alɔ nú jijɔ enɛ.

  Ðeji, Jah na xlɛ́ ali we.

  É na kplɔ́n nǔ elɔ we:

  Yǐ wǎn nú Jah kpo nɔzo kpo,

  Nǔ’e wanyi nɔ wà é bǐ.

  Mǐ ni yí wǎn nú mɛ lɛ bǐ,

  Lee Jah yí nú mɛ gbɔn é.