Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 104

Gbigbɔ Mímɛ́: Nùnina Mawu Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbigbɔ Mímɛ́: Nùnina Mawu Tɔn
XLƐ́

(Luki 11:13)

 1. 1. Jehovah, nùblawukúnúmɛtɔ́,

  A hugǎn ayi mǐtɔn tawun.

  Ðè wuvɛ̌gban mǐtɔn lɛ kpò nú mǐ;

  Dǒ gbɔ nú mǐ gbɔn gbigbɔ t’we gblamɛ.

 2. 2. Mawu, mǐ hwe ga dó susu t’we wu;

  Mǐ nɔ bú ali hweɖelɛnu.

  Jah, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ɖótó mǐ,

  Nú gbigbɔ t’we ni nɔ xlɛ́ ali mǐ.

 3. 3. Nú awakanmɛ wá gbɔjɔ mǐ ɔ,

  Hlɔnhlɔn ɖevo na lɛ́ wá mǐ wu.

  É na bló bɔ mǐ na zɔn hɔ̌n ɖɔhun.

  Tɔ́ kɛnklɛn bo na gbigbɔ towe mǐ.