Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 102

‘Dǒ Alɔ Mɛ E Ma Ðó Gǎn Ǎ lɛ É’

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
‘Dǒ Alɔ Mɛ E Ma Ðó Gǎn Ǎ lɛ É’
XLƐ́

(Mɛsɛ́dó 20:35, nwt)

 1. 1. Mǐ ɖó gǎnmaɖó gègě,

  Mǐ bǐ tlɛ wɛ lɔ.

  Jah ka nɔ keya nú mǐ,

  Bo yí wǎn nú mǐ.

  É nyɔ́ xomɛ tawun;

  Wanyiyi tɔn d’agba.

  Ðǒ wanyi mɔhun lobo

  Sè wuvɛ̌ xá mɛ.

 2. 2. Nùɖiɖi mɛɖé lɛ tɔn

  Sixu wá vɔ́da.

  Mǐ sixu na jiɖe ye

  Bɔ xɛsi na bú.

  Mawu tɔn wɛ ye nyí,

  B’ɛ nɔ na hlɔnhlɔn ye.

  Nɔ súnsún ɖasin nú ye,

  Sè wuvɛ̌ xá ye.

 3. 3. Ma dóhwɛ ye gbeɖé ó,

  Hɛn d’ayi mɛ ɖɔ

  Xomɛnyínyɔ́ t’we sixu

  N’akɔnkpinkpan ye.

  Bo nɔ dó gǎn tawun,

  Dó nɔ na hlɔnhlɔn ye.

  Mǐ nɔ gudo nú ye ɔ,

  Wǔ na wá syɛn ye.