Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǎ Mì Akɔ́nkpinkpan

Nǎ Mì Akɔ́nkpinkpan
XLƐ́

(2 Axɔ́su lɛ 6:16)

Yǐ:

 1. 1. Xɛsi wá vunbla mì,

  Ali ce dó zinflu.

  A mɔ mɔ̌, bo xlɛ́ ali mì;

  A ɖ’akpá ce tɛgbɛ.

  Gbɛ̀ na bo vɛwǔ ɔ,

  Un ɖó jiɖe ɖokpo:

  Tɔ́, a ɖò gbeji hwebǐnu;

  Gbɛ̀ ce ɖ’alɔ t’we mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, nǎ mì nǔɖiɖi

  Nú má mɔ tɛgbɛ ɖɔ

  Mɛ e ɖò kpɔ́ xá mǐ é sukpɔ́.

  Nǔ má ny’akɔ́nkpantɔ́.

  Nǎ mì akɔ́nkpinkpan;

  É na zɔ́n bɔ na dɛ.

  Jah na mì akɔ́nkpinkpan;

  Ðuɖeji ko nyí t’we.

 2. 2. Gbɛtɔ́ nɔ ɖi xɛsi.

  Hlɔnhlɔn ce hwe tawun.

  Tɔ́, hwi wɛ nyí bibɛtɛn ce;

  A ɖó hlɔnhlɔn tawun.

  D’alɔ mì má kpankɔ́n,

  Blǒ bonu má gb’adɔ.

  Un si’i yì ganmɛ alǒ kú,

  Nukúnɖiɖó ka ɖè.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, nǎ mì nǔɖiɖi

  Nú má mɔ tɛgbɛ ɖɔ

  Mɛ e ɖò kpɔ́ xá mǐ é sukpɔ́.

  Nǔ má ny’akɔ́nkpantɔ́.

  Nǎ mì akɔ́nkpinkpan;

  É na zɔ́n bɔ na dɛ.

  Jah na mì akɔ́nkpinkpan;

  Ðuɖeji ko nyí t’we.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, nǎ mì nǔɖiɖi

  Nú má mɔ tɛgbɛ ɖɔ

  Mɛ e ɖò kpɔ́ xá mǐ é sukpɔ́.

  Nǔ má ny’akɔ́nkpantɔ́.

  Nǎ mì akɔ́nkpinkpan;

  É na zɔ́n bɔ na dɛ.

  Jah na mì akɔ́nkpinkpan;

  Ðuɖeji ko nyí t’we.

  Jah na mì akɔ́nkpinkpan;

  Ðuɖeji ko nyí t’we.