Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Gbeta Ce Lɛ

Gbeta Ce Lɛ
XLƐ́

Yǐ:

 1. 1. Nǔ bǐ wlú dó mì.

  Ali ɖětɛ un na wlí?

  Ayi ce

  Ðu ɖò jǐ ce

  Bɔ un wá yí wǎn n’i bǐ.

 2. 2. Ðagbewiwa

  Nɔ fá ɖebǔ ǎ.

  Biblu ɖɔ ɖɔ ayi hizi.

  Hǔn Jah wɛ na xlɛ́ ali mì.

 3. 3. Tíntɔ́n sín mɛ vɛwǔ.

  Ayixa ce hizi ɖesu,

  Bo nɔ ylɔ́ nǔ bǐ ɖɔ ɖagbe.

  Jah ka d’alɔ mì bǐ séé.

  (HANYÍYÍ)

  É ɖɔ: “Un yí wǎn nú we. Un jló na d’alɔ we.

  Ðeji dó wǔ yè mlɛ́mlɛ́.

  Un na d’alɔ we tɛgbɛ.”

 4. 4. Gbeta lɛ nɔ kúnkplá gbɛ̀ mǐtɔn,

  Mǐ ɖó na lin tamɛ jɛ nukɔn.

  Mǐ ni tɛ́n kpɔ́n, bo kplɔ́n ayi mǐtɔn,

  Mǐ ɖó na xlɛ́ ali i.

  Enɛ na nyí gbɛ̀ nú mǐ.

 5. 5. Un wá gbeta ɖé lɛ kɔn,

  Bá wà jlǒ Jehovah tɔn,

  Mɔ̌ wiwa vɛwǔ ɖesu,

  Jah ka nɔ d’alɔ hwebǐnu.