Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Awǎjijɛ Ce Sɔyi

Awǎjijɛ Ce Sɔyi
XLƐ́

(Ðɛhan 16:11)

Yǐ:

 1. 1. Sunví lɛ kpé fí bǐ zǎnmɛ

  Ðò jǐ aga dɔ̌n.

  Zǎn, kéze nyɔ́ kpɔ́n tawun mɛ;

  Wanyi t’we wɛ zɔ́n.

  Alɔ t’we wɛ bló nǔ lɛ bǐ,

  Ayikúngban kpo xù kpo bǐ;

  Bɔ a nɔ j’awǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖiɖó nɔ na ’wǎjijɛ,

  Wɛn t’we lɔ nɔ na ’wǎjijɛ,

  Gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é lɔ.

  Wanyi t’we mavɔmavɔ ɔ

  Wɛ ka nyí dɔkun tɛgbɛ tɔn.

  Hwiɖokponɔ géé wɛ nyí

  ’Wǎjijɛ ce sɔyi.

 2. 2. Mǐ ɖó nǔ lɛ bǐ Tɔ́ Mawu,

  Bo na ɖó fífá—

  Mǐ nɔ sè nǔ, hɛn nǔ, mɔ nǔ,

  Bo nɔ lɛ́ j’awǎ.

  A wà ɖagbe gegě nú mǐ:

  Gbɛ̀ mavɔ ɖ’ayi mɛ nú mǐ,

  Gbɛ̀ mǐtɔn víví.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖiɖó nɔ na ’wǎjijɛ,

  Wɛn t’we lɔ nɔ na ’wǎjijɛ,

  Gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é lɔ.

  Wanyi t’we mavɔmavɔ ɔ

  Wɛ ka nyí dɔkun tɛgbɛ tɔn.

  Hwiɖokponɔ géé wɛ nyí

  ’Wǎjijɛ ce sɔyi.

  (ANǍ)

  Vǐ towe mɛvo ɔ,

  Mǐ si’i ɖ’awǎjijɛ ǎ.

  Vɔsisa tɔn sú axɔ́ ɔ,

  Mǐ na j’awǎ sɔyi mavɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖiɖó nɔ na ’wǎjijɛ,

  Wɛn t’we lɔ nɔ na ’wǎjijɛ,

  Gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é lɔ.

  Wanyi t’we mavɔmavɔ ɔ

  Wɛ ka nyí dɔkun tɛgbɛ tɔn.

  Hwiɖokponɔ géé wɛ nyí

  ’Wǎjijɛ ce sɔyi.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖiɖó nɔ na ’wǎjijɛ,

  Wɛn t’we lɔ nɔ na ’wǎjijɛ,

  Gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é lɔ.

  Wanyi t’we mavɔmavɔ ɔ

  Wɛ ka nyí dɔkun tɛgbɛ tɔn.

  Hwiɖokponɔ géé wɛ nyí

  ’Wǎjijɛ ce sɔyi.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 37:4; 1 Kɔ. 15:28.)