Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ðò Malin-Malin Mɛ

Ðò Malin-Malin Mɛ
XLƐ́

Yǐ:

 1. 1. Akpɔ́kpɔ́ lɛ ɖò dindín wɛ,

  Bɔ xɛ lɛ ɖò han jì wɛ.

  Bɔ a ɖò tɔdo mɛ gbɔn wɛ;

  Hwesivɔ ɖò weziza na wɛ.

  Bɔ mɛkúkú lɛ wá gbɛ̀;

  Dlɔ̌ wɛ ǎ, xó nǔgbo wɛ.

  Palaɖisi ɔ wɛ mɛ,

  É ɖò malin-malin mɛ.

 2. 2. È gbá xɔ ɖokpo ɖó tɔ̀ tó,

  Bo sá sɛn ɖagbe ɖé dó.

  N’nɔ sè hangbe ɖò tɔ̀ ɔ tó:

  Sin lɛ wɛ ɖò sisa wɛ hoho.

  Jinukún lɛ ko mya gò,

  Yiya tɔn kɛɖɛ jɛn kpò.

  Gbɛ̀ ɔ bǐ sésé na vo;

  É ɖò malin-malin mɛ.

  (ANǍ)

  Nukúnɖiɖó mǐtɔn lidǒ;

  Mǐ ni bo má xá xɔ́ntɔn lɛ.

  Ðasin lɛ bǐ wɛ na vɔ dìn.

  Gbɛ̀ ɔ vɔ́ jɔ, bo nyí yɔyɔ̌.

 3. 3. A sè awǎjijɛ han ɖé,

  Bɔ wǎn ɖagbe ɖé gbakpé.

  A ylɔ́ mɛvívɛ́ t’we lɛ kplé,

  Bɔ mi nɔ ɖu agɔ̌ gbè bǐ gbè.

  Jehovah, mǐ dókú nú we,

  Ðó wanyiyi t’we ɖò te.

  Nyɔna enɛ lɛ bǐ séé

  Ko ɖò malin-malin mɛ.

  (ANǍ)

  Gbè bǐ gbè ɔ, un nɔ ɖɔ ɖɔ,

  Nyɛ lɛ́vɔ wá mɔ we ɖò gbɛ̀.

  Dlɔ̌ wɛ é nyí nú mì ɖ’ayǐ,

  Amɔ̌ dìn ɔ, a ɖ’akpá ce.

 4. 4. Malin-malin mɛ ɔ,

  Mǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔ ɔ.

  Akpá Mawu tɔn enɛ ɔ,

  Ðeji, é na jɛ bɔ mǐ na mɔ.

  Enyi un flín nyɔna lɛ ɔ,

  Ye wɛ nɔ na mì hlɔnhlɔn.

  N’ɖò te kpɔ́n wiwá yetɔn.

  É ko ɖò malin-malin mɛ.