Wɛ̌masɛ́dómɛ Jaki tɔn 4:1-17

  • Ma zun xɔ́ntɔn xá gbɛ ɔ ó (1-12)

    • Mi húzú kpan nukɔn Awǒvi (7)

    • Mi sɛkpɔ́ Mawu (8)

  • Akpágbanúmɛ dó goyíyí wú (13-17)

    • “Nú é jló Jexóva ɔ” (15)

4  Fítɛ́ ahwan kpó hunxixo kpó e ɖo tɛ́ntin mitɔn lɛ́ é ka gosín? É ma nyí jlǒ agbaza tɔn e ɖo hun xo wɛ ɖo xo mitɔn mɛ* lɛ́ é wú wɛ yě sín ǎ cé?  Mi ɖo nǔɖé ba wɛ, amɔ̌, mi ka mɔ ǎ. Mi nɔ ɖo mɛ hu wɛ bo nɔ ɖo mɛ nú jló wɛ, amɔ̌, mi ka kpé wú bo mɔ ǎ. Mi nɔ fɔ́n bo nɔ ɖo hun xo wɛ lobo nɔ ɖo ahwan fun wɛ. Mi mɔ nǔ e ba wɛ mi ɖe é ǎ, ɖó mi byɔ́ ǎ wútu.  Ényí mi ka byɔ́ ɔ, mi nɔ mɔ ǎ, ɖó linlin nyanya lɛ́ wú wɛ mi ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ, bo ná dó sixú zán nú jlǒ agbaza tɔn mitɔn lɛ́.  Gbejímanɔtɔ́ è mi,* mi tuun ɖɔ xɔ́ntɔn zunzun xá gbɛ ɔ ɔ, kɛntɔ́ Mawu tɔn nyínyí wɛ ǎ cé? Énɛ́ wú ɔ, mɛ ɖěbǔ e jló ná nyí xɔ́ntɔn gbɛ ɔ tɔn é, ɖo éɖée sɔ́ dó ɖó kɛntɔ́ Mawu tɔn wɛ.  Nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ɖɔ: “Linlin e dó ɖɔ do ɖo ayi mǐtɔn mɛ é nɔ fɔ́n bo nɔ ɖo nukúnkɛn dó wɛ.” Yǎyá wú wɛ nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ɖɔ mɔ̌ bɔ mi lin a?  É ɖo mɔ̌ có, fɛ́nú e Mawu nɔ ná mǐ é kló hú linlin mɔ̌hun. Énɛ́ wú ɔ, nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ɖɔ: “Mawu nɔ húzú kpan nukɔn goyítɔ́ lɛ́, amɔ̌, é nɔ ná fɛ́nú mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ́.”  Énɛ́ wú ɔ, mi hwihwɛ́ miɖée dó Mawu glɔ́; amɔ̌, mi húzú kpan nukɔn Awǒvi, énɛ́ ɔ, é ná hɔn yi zɔ nú mi.  Mi sɛkpɔ́ Mawu, énɛ́ ɔ, é ná sɛkpɔ́ mi. Hwɛhutɔ́ lɛ́ mi, mi klɔ́ alɔ mitɔn lɛ́. Nǔxokpɔ́ntɔ́ lɛ́ mi, mi slá wǔ nú ayi mitɔn lɛ́.  Mi ní blá wǔ bo nɔ aluwɛ mɛ lobo ya avǐ. Mi nú nǔkiko mitɔn ní húzú aluwɛ, mi ma sɔ́ j’awǎ ɖě ó, loɔ, wǔ ní kú mi. 10  Mi hwihwɛ́ miɖée ɖo Jexóva* nukɔn, énɛ́ ɔ, é ná sɔ́ mi su. 11  Nɔví lɛ́ mi, mi ma sɔ́ nɔ ɖɔ xó nyanya dó miɖée lɛ́ wú ɖě ó. Mɛ ɖěbǔ e nɔ ɖɔ xó nyanya dó nɔví ɖé wú, alǒ nɔ ɖɔ hwɛ xá nɔví tɔn é ɔ, sɛ́n ɔ wú ɖɔ xó nyanya dó wɛ é ɖe, bo lɛ́ ɖo hwɛ ɖɔ xá sɛ́n ɔ wɛ. Ényí a nɔ ɖɔ hwɛ xá sɛ́n ɔ hǔn, a sɔ́ nyí sɛ́nnyitɔ́ ǎ, loɔ, hwɛɖɔtɔ́ wɛ a nyí nɛ́. 12  Mɛ ɖokpó géé wɛ nyí Sɛ́nnámɛtɔ́ kpó Hwɛɖɔtɔ́ kpó, é wɛ nyí mɛ e kpé wú bo ná hwlɛ́n mɛ, bo ná lɛ́ sú kún dó nú mɛ é. Amɔ̌ hwɛ ɔ, mɛ̌ a ka nyí bo ná ɖɔ hwɛ xá nɔzo towe? 13  Din ɔ, mi mɛ e nɔ ɖɔ: “Égbé alǒ sɔ ɔ, mǐ ná yi toxo lě mɛ, bo ná nɔ fínɛ́ nú xwe ɖokpó, lobo ná w’ajɔ̌ bo ɖu le” lɛ́ é ɔ, mi ɖótó mì, 14  nǔ e gbɛ mitɔn ná nyí ɖo sɔ é ɔ, mi tuun ǎ. Ðó mi cí amǔ* e nɔ sú nú hwenu kpɛɖé, bo nɔ wá hɔ́n é ɖɔhun. 15  Nǔ e mi ɖó ná nɔ ɖɔ é ɖíe: “Nú é jló Jexóva* ɔ, mǐ ná ɖo gbɛ bo ná wa nǔ lě alǒ nǔ lě.” 16  Amɔ̌ din ɔ, mi nɔ gó ɖo ajɔ̌ e mi nɔ jlá nú miɖée kpó goyíyí kpó é mɛ. Ajɔ̌jíjlá nú mɛɖée mɔ̌hun bǐ wɛ nylá. 17  Énɛ́ wú ɔ, ényí mɛɖé tuun nǔ e sɔgbe é bo ma ka bló ǎ hǔn, hwɛ wɛ é hu.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “ɖo wǔjɔnú mitɔn lɛ́ mɛ.”
Blǔju tɔn, “Afɔdógbětɔ́ lɛ́ mi.”
Kpɔ́n Mɔj. A5.
Alǒ “ahǔn.”
Kpɔ́n Mɔj. A5.