Wɛ̌masɛ́dómɛ Jaki tɔn 2:1-26

  • Hwɛ wɛ é nyí ɖɔ è ní ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ (1-13)

    • Wǎnyíyí, sɛ́nxɔ́sú ɔ (8)

  • Nǔɖiɖi e ma nɔ ɖe éɖée xlɛ́ gbɔn nǔwiwa lɛ́ gblamɛ ǎ ɔ nyí nǔ kúkú (14-26)

    • Awǒvi lɛ́ ɖi nǔ bo nɔ sísɔ́ (19)

    • È ylɔ́ Ablaxámu ɖɔ xɔ́ntɔn Jexóva tɔn (23)

2  Nɔví ce lɛ́ mi, nɛ̌ mi ka ná ɖɔ ɖɔ émí ɖi nǔ nú Aklúnɔ mǐtɔn Jezu Klísu susunɔ ɔ, bo ka ná nɔ lɛ́ ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ gbɔn?  Mǐ ní ɖɔ ɖɔ mɛ e dó sikálɔkɛ lɛ́ kpó awu ɖɛkpɛ ɖɛkpɛ lɛ́ kpó é ɖokpó wá kplé mitɔn, bɔ wamamɔnɔ e dó awu kwíjikwíji é lɔmɔ̌ wá.  Amɔ̌ din ɔ, mi wlí yɛ̌yi ɖaxó nú mɛ e dó awu ɖɛkpɛ ɖɛkpɛ é, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Hwɛ ɔ, jǐnjɔ́n fí ɖo tɛn ɖagbe élɔ́ mɛ,” bo ka wá ɖɔ nú wamamɔnɔ ɔ ɖɔ: “Hwɛ ɔ, cí te fí,” alǒ: “Jǐnjɔ́n dě ɖo afɔ ce kpá.”*  Ényí mɔ̌ wɛ mi nɔ wa nǔ gbɔn hǔn, mɛ ɖě ɖe ɖó vo nú mɛ ɖě wɛ mi ɖe, bo húzú hwɛɖɔtɔ́ ɖěɖěe nɔ wá gbeta nyanya lɛ́ kɔn é nɛ́ ǎ cé?  Nɔví ce vívɛ́ná lɛ́ mi, mi ɖótó. É ma nyí mɛ e nyí wamamɔnɔ ɖo gbɛ ɔ nukúnmɛ lɛ́ é wɛ Mawu cyán, bónú yě ná nyí dɔkunnɔ ɖo nǔɖiɖi mɛ, bo lɛ́ ɖu Axɔ́súɖuto e sín akpá é dó nú mɛ ɖěɖěe yí wǎn n’i lɛ́ é sín gǔ ǎ cé?  Amɔ̌, mi nɔ sɔ́ wamamɔnɔ lɛ́ xo kɔ́. É ma ka nyí dɔkunnɔ lɛ́ wɛ nɔ gb’acɛ mi wú, bo nɔ dɔn mi yi hwɛ nukɔn ǎ cé?  Yě nɔ nylá nu dó nyǐkɔ ɖagbe e è ná mi é wú ǎ cé?  Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ ɖɔ: “A ɖó ná yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖésúnɔ ɖɔhun.” Énɛ́ wú ɔ, ényí mi nɔ se tónú nú sɛ́nxɔ́sú énɛ́ hǔn, nǔ ɖagbe wa wɛ mi ɖe.  Amɔ̌, ényí mi kpo ɖo mɛɖé ɖe ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ wɛ hǔn, hwɛ hu wɛ mi ɖe, bɔ sɛ́n ɔ xlɛ́ nyi wɛn* ɖɔ mi nyí hwɛhutɔ́. 10  Ðó ényí mɛɖé se tónú nú Sɛ́n ɔ bǐ bo ka ɖe afɔ gbɔ ɖo nǔ e Sɛ́n ɔ byɔ́ lɛ́ é ɖokpó mɛ ɔ, Sɛ́n ɔ bǐ wɛ é gba. 11  Ðó mɛ e ɖɔ: “A ɖó ná dó afɔ gbě alǒ ba nyɔ̌nu ɖěvo ǎ” é, lɛ́vɔ́ ɖɔ: “A ɖó ná hu mɛ ǎ.” Din ɔ, ényí a ma dó afɔ gbě alǒ ba nyɔ̌nu ɖěvo ǎ, bo ka hu mɛ ɔ, a húzú sɛ́ngbatɔ́. 12  Mi ní kpo ɖo xó ɖɔ wɛ, bo kpo ɖo nǔ wa wɛ, mɛ ɖěɖěe è ná ɖɔ hwɛ xá, sɔgbe xá sɛ́n togun e ɖo éɖésúnɔ sí é tɔn* lɛ́ é ɖɔhun. 13  Ðó mɛ e ma nɔ kú nǔbláwǔ nú mɛ ǎ é ɔ, è ja hwɛ ɖɔ xá ɛ gbé ɔ, è ná kú nǔbláwǔ n’i ǎ. Nǔbláwǔkúnúmɛ nɔ ɖu ɖo hwɛɖiɖɔ jí. 14  Nɔví ce lɛ́ mi, ényí mɛɖé ɖɔ ɖɔ émí ɖó nǔɖiɖi, bo ma ka nɔ wa nǔ ɖagbe ǎ ɔ, le tɛ́ ka ɖ’é mɛ n’i? Nǔɖiɖi énɛ́ sixú hwlɛ́n ɛ ǎ, kabǐ? 15  Mǐ ní ɖɔ ɖɔ nɔví súnnu ɖé, alǒ nɔví nyɔ̌nu ɖé ɖó awu ǎ,* bo ka lɛ́ ɖó nǔ e é ná ɖu ɖo azǎn ɖokpó ɖokpó jí é ǎ. 16  Ényí mi mɛ ɖokpó ɖɔ n’i ɖɔ: “Yi ɖo fífá mɛ; glɔ̌n yǒzo nú hwiɖée, bo ɖu nǔ ní kpé we,” lobo ma ka ná ɛ nǔ e sín hudó agbaza tɔn ɖó é ǎ ɔ, le tɛ́ ka ɖ’é mɛ nú mi? 17  Nǔ ɖokpó ɔ wɛ é nyí xá nǔɖiɖi, ényí mǐ ma nɔ wa nǔ ɖagbe ǎ ɔ, nǔɖiɖi mǐtɔn ná nyí nǔɖéwanú ǎ. 18  É ɖo mɔ̌ có, mɛɖé ná ɖɔ: “A ɖó nǔɖiɖi, bɔ nyɛ nɔ wa nǔ ɖagbe lɛ́. Xlɛ́ mì nǔɖiɖi towe nǔwiwa lɛ́ mɛvo, nyɛ ná xlɛ́ we nǔɖiɖi ce, gbɔn nǔwiwa ce lɛ́ gblamɛ.” 19  A ɖi nǔ ɖɔ Mawu ɖokpó géé wɛ ɖe, kabǐ? A bló ɖó ganjí. É ɖo mɔ̌ có, awǒvi lɛ́ lɔ ɖi nǔ bo nɔ sísɔ́. 20  Amɔ̌, nǔmanywɛ́tɔ́ è! Kúnnuɖenú lɛ́ ba wɛ a ɖe ɖɔ nǔɖiɖi e ma nɔ ɖe éɖée xlɛ́ gbɔn nǔwiwa lɛ́ gblamɛ ǎ é kún nyí nǔɖéwanú ó a? 21  Nǔ e tɔ́ mǐtɔn Ablaxámu wa é wɛ zɔ́n bɔ Mawu ɖɔ ɖɔ é nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ ǎ cé? Ɛɛn, ée é sɔ́ vǐ tɔn Izáki ɖó vɔ̌sákpe ɔ jí gúdo é wɛ Mawu ɖɔ ɖɔ é nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́. 22  A mɔ ganjí ɖɔ nǔɖiɖi tɔn kpó nǔwiwa tɔn lɛ́ kpó w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, bɔ nǔwiwa tɔn lɛ́ zɔ́n bɔ nǔ bǐ vɔ ɖo nǔɖiɖi tɔn wú, 23  bɔ akpáxwé nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ tɔn e ɖɔ xó élɔ́ é jɛnu: “Ablaxámu ɖi nǔ nú Jexóva,* bɔ è kpɔ́n ɛ dó mɔ nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́,” lobɔ è ylɔ́ ɛ ɖɔ xɔ́ntɔn Jexóva* tɔn. 24  Mi mɔ din ɖɔ é kún nyí nǔɖiɖi kɛ́ɖɛ́ wɛ ná zɔ́n bɔ è ná ylɔ́ mɛɖé ɖɔ nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ ó, loɔ, é ná lɛ́ sín nǔwiwa tɔn lɛ́ wú. 25  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, nǔ e Hlaxábu tonyatɔ́ ɔ wa é wɛ zɔ́n bɔ Mawu kpɔ́n ɛ dó mɔ nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́ ǎ cé? Ɛɛn, ée é yí amɛ̌* lɛ́ bo d’alɔ yě bɔ yě hɔn gbɔn ali ɖěvo gúdo é wɛ Mawu kpɔ́n ɛ dó mɔ nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́. 26  Nǔgbó ɔ, lěe agbaza e mɛ gbigbɔ* ma ɖe ǎ é nyí nǔ kúkú gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpó ɔ wɛ nǔɖiɖi e ma nɔ ɖe éɖée xlɛ́ gbɔn nǔwiwa lɛ́ gblamɛ ǎ ɔ nyí nǔ kúkú gbɔn.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “afɔɖótɛn ce glɔ́.”
Alǒ “ɖó hwɛ nú mi.”
Blǔju tɔn, “sɛ́n mɛɖésúsíninɔ tɔn.”
Blǔju tɔn, “ɖo mɛ̌.”
Kpɔ́n Mɔj. A5.
Kpɔ́n Mɔj. A5.
Blǔju tɔn, “wɛndótɔ́.”
Alǒ “funfún.”