Wɛ̌masɛ́dómɛ Jaki tɔn 1:1-27

 • Gbedómɛ (1)

 • Didɛ nɔ tɔ́n kɔ dó awǎjijɛ mɛ (2-15)

  • Nǔɖiɖi e gézé ɖo wǔvɛ́ mɛ é (3)

  • È ní fɔ́n bo ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ kpó nǔɖiɖi kpó (5-8)

  • Jlǒ nɔ dɔn mɛ dó hwɛhuhu mɛ, bo nɔ lɛ́ dɔn mɛ yi kú (14, 15)

 • Aga wɛ nǔníná ɖagbe ɖagbe bǐ nɔ gosín (16-18)

 • Xó ɔ sise kpó blǒbló ɖ’é jí kpó (19-25)

  • Nya e kpɔ́n wěkpɛ́n mɛ é (23, 24)

 • Mawusinsɛn alɔkpa e mɛ́, bɔ nǔ kwíjikwíji ɖěbǔ ma va d’é wú ǎ é (26, 27)

1  Nyɛ Jaki, éé nyí kannumɔ Mawu kpó Aklúnɔ Jezu Klísu kpó tɔn é, wɛ ɖo wěma wlán sɛ́dó akɔta 12 e gba kpé lɛ́ é wɛ: Un dó gbe sɛ́dó mi!  Nɔví ce lɛ́ mi, ényí mi ɖo mɛtɛ́nkpɔ́n tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ́ mɛ hǔn, mi ní nɔ j’awǎ tawun,  ɖó mi tuun ɖɔ, ényí nǔɖiɖi mitɔn gézé ɖo wǔvɛ́ mɔ̌hun lɛ́ mɛ ɔ, mi nɔ kplɔ́n bo nɔ dɛ.  Amɔ̌, mi jó didɛ ɔ dó nú é w’azɔ̌ tɔn yi fó, bónú mi ná dó sixú ɖo blěbú bo ná ɖó blɔ̌ ɖěbǔ ǎ ɖo ali bǐ nu, lobɔ nǔ ɖěbǔ ná hwedó mi ǎ.  Énɛ́ wú ɔ, ényí nǔnywɛ́ hwedó mɛɖé ɖo mi mɛ hǔn, ní fɔ́n bo ɖo byɔ̌byɔ́ Mawu wɛ, ɖó é nɔ hun alɔ dó ná nǔ mɛ bǐ, é ka nɔ dó hwɛ mɛ ǎ; énɛ́ ɔ, Mawu ná ná ɛ.  Amɔ̌, ní fɔ́n bo ɖo byɔ̌byɔ́ wɛ kpó nǔɖiɖi kpó, é ní ma xo nǔ kpɔ́n ɖěbǔ ó, ɖó mɛ e nɔ xo nǔ kpɔ́n é cí aslɔkɛ́ e si te ɖo xu jí, bɔ jɔhɔn d’alɔ mɛ, bo dɔn yi dě ɔ, é nɔ dɔn yi dě é ɖɔhun.  Nǔgbó ɔ, mɛ énɛ́ ɖó ná ɖó nukún nǔɖé sín Jexóva* gɔ́n ǎ.  Mɛ e ayi tɔn ma nɔ nɔ fí ɖokpó ǎ é wɛ n’i, bɔ nǔwiwa tɔn lɛ́ nɔ ɖyɔ́ hwebǐnu.  Amɔ̌, nɔví e nyí wamamɔnɔ é ní j’awǎ,* ɖó sɔ́ e è sɔ́ ɛ su é wú, 10  bónú dɔkunnɔ ní j’awǎ, ɖó é kplɔ́n mɛɖéesɔ́hwe wútu, ɖó dɔkunnɔ sín xó ná fó folówa e ɖo gle mɛ é ɖɔhun. 11  Ðó lěe hwesivɔ́ nɔ tɔ́n, bɔ zozo tɔn nɔ ɖo gáɖágáɖá, bo nɔ fyɔ́ gběhan, bɔ folówa tɔn nɔ j’ayǐ, lobɔ ɖɛkpɛ tɔn nɔ bú gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpó ɔ wɛ dɔkunnɔ sín xó ná fó gbɔn, ɖo nǔ e gbé nya wɛ é ɖe lɛ́ é tɛ́ntin. 12  Awǎjijɛnɔ wɛ nyí mɛ e fɔ́n bo ɖo didɛ wɛ ɖo mɛtɛ́nkpɔ́n nu é, ɖó ényí nǔ tɔn nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, é ná mɔ axɔ́súgbákún gbɛ tɔn e sín akpá Jexóva* dó nú mɛ ɖěɖěe kpo ɖo wǎnyíyí ɖó n’i wɛ lɛ́ é yí. 13  Ényí mɛɖé ɖo mɛtɛ́nkpɔ́n mɛ hǔn, ní ma ɖɔ: “Mawu wɛ ɖo tíntɛ́n mì kpɔ́n wɛ” ó. Ðó nǔ nyanya sixú tɛ́n Mawu kpɔ́n ǎ, Mawu ɖésú ka nɔ sɔ́ nǔ nyanya dó tɛ́n mɛ ɖěbǔ kpɔ́n ǎ. 14  É nyɔ́ wa ɔ, mɛ ɖokpó ɖokpó nɔ jɛ tɛ́nkpɔ́n mɛ hwenu e jlǒ mɛɖésúnɔ tɔn dɔn mɛ, bo lú mɛ* é. 15  Énɛ́ gúdo ɔ, ényí jlǒ ɔ wá syɛ́n ɔ, é nɔ zɔ́n bɔ mɛ ɔ nɔ hu hwɛ;* bɔ ényí é hu hwɛ gúdo ɔ, énɛ́ nɔ dɔn kú wá. 16  Nɔví ce vívɛ́ná lɛ́ mi, mi ma blɛ́ miɖée ó. 17  Nǔníná ɖagbe ɖagbe bǐ kpó nǔníná e nǔ bǐ vɔ ɖ’é wú é bǐ kpó ɔ, aga wɛ yě nɔ gosín; yě nɔ jɛ te sín Tɔ́ wěziza jǐnukúnsin tɔn lɛ́ tɔn ɔ gɔ́n, é nɔ ɖyɔ́ alǒ húzú yɛtɛn lɛ́ ɖɔhun ǎ. 18  Jlǒ tɔn wɛ nyí ɖɔ é ní ji mǐ gbɔn nǔgbó ɔ gblamɛ, bónú mǐ ná húzú nǔɖíɖó tɔn lɛ́ sín sínsɛ́n nukɔntɔn lɛ́ ɖo ali ɖé nu. 19  Nɔví ce vívɛ́ná lɛ́ mi, mi ní tuun nǔ élɔ́: mɛ ɖokpó ɖokpó ɖó ná ɖo gbesisɔmɛ bo ná nɔ ɖótó mɛ, bo ná nɔ yá wǔ ɖɔ xó ǎ, lobo ná nɔ yá wǔ sin xomɛ ǎ, 20  ɖó xomɛsin gbɛtɔ́ tɔn nɔ wa nǔ sɔgbe xá nǔjlɔ́jlɔ́wiwa Mawu tɔn ǎ. 21  Énɛ́ wú ɔ, mi ɖe nǔ kwíji bǐ kpó nǔnyanyawiwa ɖěbǔ e kpo ɖo ayi mitɔn mɛ é* kpó síin, bo sɔ́ xomɛfífá dó yí gbe bónú xó e kpé wú bo ná hwlɛ́n mi* é ní dó ɖɔ do ɖo ayi mitɔn lɛ́ mɛ. 22  Mi ma nɔ nyí xósetɔ́ kpowun, bo nɔ ɖo miɖée blɛ́ wɛ kpó linlin masɔgbe lɛ́ kpó ó, loɔ, mi ní nɔ bló ɖó xó ɔ jí. 23  Ðó ényí mɛɖé nɔ se xó ɔ kpowun, bo ma nɔ bló ɖ’é jí ǎ ɔ, mɛ énɛ́ cí nya e ɖo nukúnmɛ éɖésúnɔ tɔn* kpɔ́n wɛ ɖo wěkpɛ́n mɛ é ɖɔhun. 24  É kpɔ́n éɖée bo ɖidó, bɔ tlóló ɔ, é wɔn mɛ alɔkpa e é nyí é. 25  Amɔ̌, mɛ e nɔ gbéjé sɛ́n maɖóblɔ̌, éé nyí mɛɖésúsíninɔ tɔn é kpɔ́n tɛ́nwín lɛnwín bo kpo ɖo mɔ̌ wa wɛ é, ko húzú mɛ e nɔ bló ɖó xó ɔ jí é, é nyí xósetɔ́ nǔwɔntɔ́ ǎ. É ná ɖó awǎjijɛ ɖo nǔ e wa wɛ é ɖe é mɛ. 26  Ényí mɛɖé lin ɖɔ émí nyí mawusɛntɔ́,* bo ma ka nɔ dó gan ɖɛ̌ tɔn* ǎ ɔ, é ɖo ayi éɖésúnɔ tɔn blɛ́ wɛ, bɔ mawusinsɛn tɔn nyí nǔ yǎyá. 27  Mawusinsɛn* alɔkpa e mɛ́, bɔ nǔ kwíjikwíji ɖěbǔ ma va d’é wú ǎ, ɖo Mawu Tɔ́ mǐtɔn nukúnmɛ é ɖíe: è ní kpé nukún dó tɔ́cyɔvǐ lɛ́ kpó asúkúsi lɛ́ kpó wú ɖo wǔvɛ́ yětɔn lɛ́ mɛ, lobo cɔ́ mɛɖée bónú gbɛ ɔ ma hɛn mɛ blí ó.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Mɔj. A5.
Blǔju tɔn, “gó.”
Kpɔ́n Mɔj. A5.
Alǒ “wlí mɛ mɔ ɖé ɖɔhun.”
Blǔju tɔn, “ényí jlǒ ɔ mɔ xo ɔ, é nɔ ji hwɛhuhu.”
Alǒ vlafo, “kpó nǔnyanyawiwa e túnflá é.”
Alǒ “lǐndɔ̌n mitɔn lɛ́.”
Alǒ “nukúnmɛ tɔn jɔwámɔ tɔn ɔ.”
Alǒ “sinsɛnnɔ.”
Alǒ “hɛn nu tɔn.”
Alǒ “Sinsɛn.”