Wɛn ɖagbe Jaan tɔn 5:1-47

  • Jezu gbɔ azɔn nú nya azinzɔnnɔ ɖé ɖo Bɛtizáta (1-18)

  • Jezu mɔ acɛ yí ɖo Tɔ́ tɔn gɔ́n (19-24)

  • Mɛkúkú lɛ́ ná se gbe Jezu tɔn (25-30)

  • È ɖe kúnnu dó Jezu wú (31-47)

5  Énɛ́ gúdo ɔ, Jwifu lɛ́ sín xwe hwenu su, bɔ Jezu yi Jeluzalɛ́mu.  Sindo ɖé ka ɖo Jeluzalɛ́mu ɖo Lɛ̌ngbɔ́ lɛ́ sín hɔntogbó kpá, bɔ è nɔ ylɔ́ ɖɔ Bɛtizáta ɖo Ebléegbe mɛ, bɔ agba* atɔ́ɔ́n lɛ́ lɛ̌ dó.  Azinzɔnnɔ lɛ́, nukúntɔ́nnɔ lɛ́, afɔkponɔ lɛ́ kpó mɛ ɖěɖěe alɔ alǒ afɔ kú ná lɛ́ é kpó wɔ̌búwɔ́bú ɖé nɔ ɖo ayǐmlɔ́mlɔ́ ɖo agba énɛ́ lɛ́ sá. 4 * ——  Nya ɖé ka ɖo fínɛ́ bo ɖo azɔn jɛ wɛ sín xwe 38 ɖíe.  Ée Jezu mɔ nya énɛ́ ɖo ayǐmlɔ́mlɔ́ ɖo fínɛ́, bo lɛ́ tuun ɖɔ é ko ɖo azɔn jɛ wɛ sín hwenu línlín ɖíe é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: “A jló ɖɔ azɔn towe ní gbɔ a?”  Nya azinzɔnnɔ ɔ yí gbe n’i ɖɔ: “Mɛɖaxó, un ɖó mɛ ɖěbǔ nú é ná d’alɔ mì bónú má byɔ́ sindo ɔ mɛ, hwenu e sin ɔ ɖo xixo wɛ é ǎ. Cóbónú un ná yi dɔ̌n ɔ, mɛ ɖěvo ko nɔ jɛ mɛ jɛ nukɔn nú mì.”  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Sí te! Sɔ́ zan towe, bo ɖi zɔnlin.”  Énɛ́ ɔ, azɔn gbɔ nú nya ɔ tlóló, bɔ é sɔ́ zan tɔn, bo jɛ zɔnlin ɖi jí. Gbe énɛ́ gbe ɔ, gbɔjɛzángbe ka wɛ. 10  Énɛ́ wú ɔ, Jwifu lɛ́ jɛ ɖiɖɔ nú nya e azɔn gbɔ ná é jí ɖɔ: “Gbɔjɛzángbe wɛ mǐ ɖe, é sɔgbe xá sɛ́n ɖɔ a ní sɔ́ zan hɛn ǎ.” 11  É ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mɛ e gbɔ azɔn nú mì é wɛ lɛ́ ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Sɔ́ zan towe, bo ɖi zɔnlin.’” 12  Yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ ka nyí nya e ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Sɔ́ zan towe, bo ɖi zɔnlin’ é?” 13  Nya e azɔn gbɔ ná é ka tuun mɛ e wɛ é ǎ, ɖó Jezu ko lun byɔ́ ahwan e ɖo fínɛ́ é mɛ. 14  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu mɔ nya ɔ ɖo tɛ́npli ɔ mɛ, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Din e azɔn towe ko gbɔ é ɔ, ma sɔ́ hu hwɛ ɖě ó, bónú nǔ e nylá hú mɔ̌ é ní ma wá gbo we ó.” 15  Nya ɔ ɖidó, bo yi ɖɔ nú Jwifu lɛ́ ɖɔ Jezu wɛ nyí mɛ e gbɔ azɔn nú émí é. 16  Hwɛjijɔ énɛ́ wú wɛ Jwifu lɛ́ nɔ ɖo ya dó nú Jezu wɛ, ɖó nǔ énɛ́ lɛ́ e é nɔ ɖo wiwa wɛ ɖo gbɔjɛzángbe é wútu. 17  Amɔ̌, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Tɔ́ ce kpo ɖo azɔ̌ wa wɛ káká jɛ din, bɔ nyi lɔ kpo ɖo azɔ̌ wa wɛ.” 18  Nǔ énɛ́ wú wɛ ba e ba wɛ Jwifu lɛ́ ɖe bo ná hu i é lɛ́ syɛ́n d’é jí. É nyí é ɖo gbɔjɛzánsɛ́n gba wɛ kɛ́ɖɛ́ wú wɛ ǎ, loɔ, é nɔ ylɔ́ Mawu ɖɔ Tɔ́, bo nɔ sɔ́ éɖée ɖó Mawu há jí. 19  Énɛ́ wú ɔ, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, Vǐ ɔ sixú sɔ́ jlǒ éɖésúnɔ tɔn dó wa nǔ kwín ɖokpó ná ǎ. Loɔ, nǔ e é mɔ bɔ Tɔ́ ɔ ɖo wiwa wɛ é kɛ́ɖɛ́ wɛ é nɔ wa. Ðó nǔ ɖěbǔ e Mɛ énɛ́ wa é ɔ, Vǐ ɔ lɔ nɔ wa gbɔn mɔ̌. 20  Tɔ́ ɔ yí wǎn nú Vǐ ɔ, bo nɔ ɖe nǔ e éɖésúnɔ nɔ wa lɛ́ é bǐ xlɛ́ ɛ. É ka ná lɛ́ ɖe nǔ e hú gǎn nǔ énɛ́ lɛ́ é xlɛ́ ɛ, bónú é ná jí wǔ nú mi. 21  Ðó lěe Tɔ́ ɔ nɔ fɔ́n mɛkúkú lɛ́ bo nɔ ná yě gbɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ Vǐ ɔ lɔ nɔ ná gbɛ mɛ ɖěbǔ e é ba é gbɔn. 22  Ðó Tɔ́ ɔ nɔ ɖɔ hwɛ xá mɛ ɖěbǔ ǎ, loɔ, Vǐ ɔ wɛ é sɔ́ acɛ lɛ́ bǐ d’así ná, bónú é ná ɖɔ hwɛ xá mɛ. 23  Énɛ́ ɔ, mɛ lɛ́ bǐ ná sixú wlí yɛ̌yi nú Vǐ ɔ, lěe yě nɔ wlí yɛ̌yi nú Tɔ́ ɔ gbɔn é. Mɛ ɖěbǔ e ma nɔ wlí yɛ̌yi nú Vǐ ɔ ǎ é nɔ wlí yɛ̌yi nú Tɔ́ e sɛ́ ɛ dó é ǎ. 24  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ ɖěbǔ e se xó ce bo ɖi nǔ nú Mɛ e sɛ́ mì dó é ná mɔ gbɛ mavɔmavɔ, bɔ è ná ɖɔ hwɛ xá ɛ ǎ, loɔ, é ko fɔ́n sín kú wá gbɛ. 25  “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, hwe ɔ nu ɖo nǎ su wɛ, é ka ko su, bɔ mɛkúkú lɛ́ ná se Vǐ Mawu tɔn sín gbe, bɔ mɛ e tɛ́ tó lɛ́ é ná nɔ gbɛ. 26  Ðó lěe Tɔ́ ɔ ɖó acɛ bo nɔ ná gbɛ mɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ é ná acɛ Vǐ ɔ bónú é lɔ ná ná gbɛ mɛ gbɔn. 27  Bɔ é ná ɛ acɛ nú é ná ɖɔ hwɛ xá mɛ, ɖó é wɛ nyí Gbɛtɔ́ví ɔ. 28  Mi ma nú énɛ́ kpácá mi ó, ɖó hwe ɔ nu ɖo nǎ su wɛ, bɔ mɛ e ɖo yɔdo* mɛ lɛ́ é bǐ ná se gbe tɔn, 29  bo ná tɔ́n. Mɛ e wa nǔ ɖagbe lɛ́ é ɔ, è ná fɔ́n yě bónú yě ná nɔ gbɛ, bɔ mɛ e wa nǔ nyanya lɛ́ é ɔ, è ná fɔ́n yě bo ná ɖɔ hwɛ xá yě. 30  Un sixú sɔ́ jlǒ nyiɖésúnɔ tɔn dó wa nǔ kwín ɖokpó ná ǎ. Nǔ e un se ɖo Tɔ́ ɔ gɔ́n é* jí wɛ un nɔ zɔn dó, dó ɖɔ hwɛ; hwɛ jlɔ́jlɔ́ wɛ un ka nɔ ɖɔ, ɖó jlǒ nyiɖésúnɔ tɔn wɛ un nɔ ba ná wa ǎ, loɔ, jlǒ mɛ e sɛ́ mì dó é tɔn wɛ un nɔ wa. 31  “Ényí nyiɖokpónɔ ɖe kúnnu nú nyiɖée ɔ, kúnnuɖiɖe ce nyí nǔgbó ǎ. 32  Mɛ ɖěvo tíin bo nɔ ɖe kúnnu dó wǔ ce, bɔ un tuun ɖɔ kúnnu e é nɔ ɖe dó wǔ ce é nyí nǔgbó. 33  Mi sɛ́ mɛ dó Jaan, bɔ é ɖe kúnnu nú nǔgbó ɔ. 34  É ɖo mɔ̌ có, un nɔ yí gbe nú kúnnuɖiɖe gbɛtɔ́ tɔn ǎ, amɔ̌, mi ní gán wú wɛ un ɖɔ xó énɛ́ lɛ́. 35  Nya énɛ́ cí zogbɛ́n e ɖo títá bo ɖo kínkɔ́n wɛ é ɖɔhun, bɔ nú hwenu kpɛɖé ɔ, mi ɖo gbesisɔmɛ bo ná j’awǎ ɖaxó ɖo wěziza tɔn nu. 36  Amɔ̌, nǔ e ɖo kúnnu ɖe nú mì wɛ é hú gǎn kúnnu e Jaan ɖe é, ɖó azɔ̌ e Tɔ́ ce zɔ́n mì ɖɔ má wa, bɔ un ɖo wiwa wɛ lɛ́ é ɖésúnɔ wɛ ɖo kúnnu ɖe nú mì wɛ ɖɔ Tɔ́ ɔ wɛ sɛ́ mì dó. 37  Bɔ Tɔ́ e sɛ́ mì dó é ɖésúnɔ ko ɖe kúnnu dó wǔtu ce. Mi se gbe tɔn kpɔ́n ǎ, mi ka lɛ́ mɔ ɛ kpɔ́n ǎ. 38  Xó tɔn ka lɛ́ ɖo ayi mɛ nú mi ǎ, ɖó mi ɖi nǔ nú mɛ e é sɛ́ dó é ǎ. 39  “Mi nɔ ɖo Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ kíjé wɛ, ɖó mi lin ɖɔ yě ná zɔ́n bɔ mi ná mɔ gbɛ mavɔmavɔ. Nǔwlánwlán mímɛ́ énɛ́ lɛ́ ɖésúnɔ wɛ ka ɖo kúnnu ɖe dó wǔtu ce wɛ. 40  Nǔ ɖo mɔ̌ có, mi ba ná wá gɔ̌n ce, bo ná dó mɔ gbɛ ǎ. 41  Un nɔ yí gbe nú susu e nɔ gosín gbɛtɔ́ lɛ́ gɔ́n é ǎ. 42  Amɔ̌, midɛɛ lɛ́ ɔ, un tuun ganjí ɖɔ wǎn yí nú Mawu kún ɖo ayi mitɔn mɛ ó. 43  Tɔ́ ce nyíkɔ mɛ wɛ un wá dó, loɔ, mi yí mì ǎ. Ényí mɛ ɖěvo wɛ ka wá ɖo nyǐkɔ éɖésúnɔ tɔn mɛ ɔ, mi ná yí mɛ énɛ́. 44  Ðó mi nɔ yí gbe nú susu e mi nɔ xɔ nú miɖée lɛ́ é, bo ma nɔ ba susu e nɔ gosín Mawu ɖokpó géé ɔ gɔ́n ǎ é wútu ɔ, nɛ̌ mi ka sixú ɖi nǔ gbɔn? 45  Mi ma lin ɖɔ un ná dó hwɛ mi ɖo Tɔ́ ɔ gɔ́n ó; mɛɖé tíin bo ɖo hwɛ dó mi wɛ. Mɔyízi, mɛ e jí mi sɔ́ nukúnɖíɖó mitɔn jínjɔ́n é wɛ. 46  Nǔgbó ɔ, ényí mi ko ɖi nǔ nú Mɔyízi wɛ ɔ, mi ná ko ɖi nǔ nú mì, ɖó é wlán nǔ dó wǔ ce. 47  Amɔ̌, ényí mi ma ɖi nǔ nú nǔwlánwlán tɔn lɛ́ ǎ ɔ, nɛ̌ mi ka ná ɖi nǔ nú xó e un nɔ ɖɔ lɛ́ é gbɔn?”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Énɛ́ wɛ nyí, xɔ gaga axixwɛ ɖɔhun.
Kpɔ́n Mɔj. A3.
Blǔju tɔn, “yɔdo mɛ flínflín tɔn.”
Blǔju tɔn, “Nǔ e un se é.”