Wɛn ɖagbe Jaan tɔn 4:1-54

  • Jezu kpó nyɔ̌nu Samalíinu ɔ kpó (1-38)

    • Sɛn Mawu “ɖo gbigbɔ kpó nǔgbó kpó mɛ” (23, 24)

  • Samalíinu gěgé ɖi nǔ nú Jezu (39-42)

  • Jezu gbɔ azɔn nú axɔ́súzɔ́watɔ́ hɔnmɛ tɔn ɖokpó sín vǐ (43-54)

4  Jezu* wá mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ Falizyɛn lɛ́ se ɖɔ ahwanvú émítɔn lɛ́ sukpɔ́ hú Jaan tɔn lɛ́, bɔ mɛ e bló batɛ́mu ná wɛ émí ɖe lɛ́ é lɛ́vɔ́ sukpɔ́ hú Jaan tɔn lɛ́.  (Jezu ɖésúnɔ ka bló batɛ́mu nú mɛ ɖě ǎ, loɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ wɛ nɔ bló nú mɛ.)  Ée Jezu mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ Falizyɛn lɛ́ se mɔ̌ é ɔ, é gosín Judée bo lɛ́vɔ́ ɖidó Galilée.  Amɔ̌, é ɖo dandan ɖɔ é ní gbɔn Samalíi dín.  É wá jɛ toxo Samalíi tɔn e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Sicáa é mɛ; toxo énɛ́ ɖo malínmálín dó gle e Jakɔ́bu ná vǐ tɔn Jozɛ́fu é.  Fínɛ́ wɛ sɛ́tɔ Jakɔ́bu tɔn ɖe. Nǔ ci kɔ nú Jezu tawun ɖó ali e é zɔn é wú, bɔ é jínjɔ́n tɔ* ɔ kpá. Gan 12 hwemɛ tɔn* mɛ mɔ̌ wɛ.  Nyɔ̌nu Samalíinu ɖé wá sin dun gbé. Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎ sin mì má nu.”  (Ahwanvú tɔn lɛ́ ko yi nǔɖuɖu xɔ gbé ɖo toxo ɔ mɛ nɛ́.)  Nyɔ̌nu Samalíinu ɔ ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Nɛ̌ ka gbɔn bɔ hwɛ mɛ e nyí Jwifu é ka byɔ́ sin nunu nyɛ mɛ e nyí nyɔ̌nu Samalíinu é?” (Ðó Jwifu lɛ́ nɔ kpé nǔɖé xá Samalíinu lɛ́ ǎ.) 10  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Ényí a ko tuun nǔ e Mawu nɔ ná mɛ vɔ̌nu é kpó mɛ e ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Nǎ sin mì má nu’ é kpó wɛ ɔ, hwi wɛ ná ko byɔ́ sin i, bɔ é ná ná we sin e nɔ ná gbɛ mɛ é.” 11  Nyɔ̌nu ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛɖaxó, a tlɛ ɖó tɔká bo ná dó dun sin ná ǎ, bɔ tɔ ɔ ka lɛ́ gɔ́ngɔ́n. Fítɛ́ a ka ná ba sin énɛ́ e nɔ ná gbɛ mɛ é sín lo? 12  A hú gǎn tɔ́gbó mǐtɔn Jakɔ́bu, éé ná tɔ ɔ mǐ, bɔ é kpó vǐ tɔn lɛ́ kpó, kpódó kanlin tɔn lɛ́ kpó nu é ǎ, kabǐ?” 13  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Mɛ e nu sin élɔ́ lɛ́ é bǐ wɛ kɔ ná lɛ́vɔ́ xú. 14  Mɛ ɖěbǔ e ná nu sin e nyɛ ná ná ɛ é ɔ, kɔ sɔ́ ná xú i kpɔ́n ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, sin e un ná ná ɛ é ná húzú tɔjɔtɛn ɖo xo tɔn mɛ, bo ná ná ɛ gbɛ mavɔmavɔ.” 15  Nyɔ̌nu ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛɖaxó, nǎ sin énɛ́ mì bónú kɔ ní ma sɔ́ xú mì ɖě ó, lobonú un ma sɔ́ nɔ lɛ́ tɔ́n sin dun gbé wá fí ɖě ó.” 16  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Yi ylɔ́ asú towe wá fí.” 17  Nyɔ̌nu ɔ ɖɔ: “Un ɖó asú ǎ.” Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “‘Un ɖó asú ǎ’ e a ɖɔ é ɔ, xójɔxó wɛ a ɖɔ. 18  Ðó asú atɔ́ɔ́n sí wɛ a ko nɔ kpɔ́n, bɔ súnnu e sí a ka ɖe din é nyí asú towe ǎ. Hǔn, xójɔxó wɛ a ɖɔ.” 19  Nyɔ̌nu ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛɖaxó, un mɔ ɖɔ gbeyíɖɔ wɛ nú we. 20  Só élɔ́ jí wɛ tɔ́gbó mǐtɔn lɛ́ sɛn Mawu ɖe, amɔ̌, midɛɛ lɛ́ nɔ ɖɔ ɖɔ Jeluzalɛ́mu wɛ fí e è ɖó ná sɛn Mawu ɖe é ɖe.” 21  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎwe, ɖi xó ce, hwe ɔ nu ɖo nǎ su wɛ, bɔ é nyí só élɔ́ jí, alǒ Jeluzalɛ́mu wɛ mi ná sɛn Tɔ́ ɔ ɖe ǎ. 22  Mi nɔ sɛn nǔ e mi ma tuun ǎ é, mǐdɛɛ lɛ́ ka nɔ sɛn nǔ e mǐ tuun é, ɖó Jwifu lɛ́ jí wɛ hwlɛngán ɔ bɛ́sín. 23  Amɔ̌, hwe ɔ nu ɖo nǎ su wɛ, é ka tlɛ ko su, bɔ mawusɛntɔ́ nǔgbó lɛ́ ná sɛn Tɔ́ ɔ ɖo gbigbɔ kpó nǔgbó kpó mɛ. Nǔgbó ɔ, mɛ mɔ̌hunkɔtɔn lɛ́ ba wɛ Tɔ́ ɔ ɖe bónú yě ná sɛn ɛ. 24  Mawu ɔ, gbigbɔ wɛ, bɔ mɛ ɖěɖěe ɖo sinsɛn ɛ wɛ lɛ́ é ɖó ná sɛn ɛ ɖo gbigbɔ kpó nǔgbó kpó mɛ.” 25  Nyɔ̌nu ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Un tuun ɖɔ Mɛsíya ɔ, ée è nɔ ylɔ́ ɖɔ Klísu é jawě. Hwenu e éyɛ́ ná wá é ɔ, é ná ɖɔ nǔ lɛ́ bǐ nú mǐ nyi wɛn.” 26  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nyi mɛ e ɖo xó ɖɔ nú we wɛ din é wɛ nyí mɛ énɛ́.” 27  Hwenɛ́nu pɛ́ɛ́ ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ wá, bɔ é kpácá yě ɖɔ é ɖo xó ɖɔ xá nyɔ̌nu wɛ. Yě mɛ ɖěbǔ ka ɖɔ: “Étɛ́ ba wɛ a ka ɖe?” alǒ: “Étɛ́wú a ka ɖo xó ɖɔ xá ɛ wɛ?” ǎ. 28  Énɛ́ ɔ, nyɔ̌nu ɔ jó tɔyizɛ́n tɔn dó, bo ɖidó toxo ɔ mɛ, lobo ɖɔ nú mɛ lɛ́ ɖɔ: 29  “Mi wá kpɔ́n, nya ɖé tíin bo ɖɔ nǔ e un wa lɛ́ é bǐ nú mì. Klísu ɔ ná ko wɛ vlafo ǎ cé?” 30  Yě gosín toxo ɔ mɛ bo ɖidó Jezu gɔ́n. 31  Hwenɛ́nu ɔ, ahwanvú lɛ́ ɖo vo sa n’i wɛ bo nɔ ɖɔ: “Mɛ̌si, ɖu nǔ.” 32  Amɔ̌, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Un ko ɖó nǔ bo ná ɖu; mi ka tuun nǔɖuɖu e wɛ é ǎ.” 33  Énɛ́ wú ɔ, ahwanvú lɛ́ jɛ ɖiɖɔ nú yěɖée lɛ́ jí ɖɔ: “Mɛ ɖěbǔ ma ka hɛn nǔɖé wá n’i bónú é ná ɖu nɛ́.” 34  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nǔɖuɖu ce wɛ nyí ɖɔ má wa jlǒ mɛ e sɛ́ mì dó é tɔ́n, bo lɛ́ wa azɔ̌ tɔn yi fó. 35  Sun ɛnɛ wɛ kpo cóbɔ nǔkúnyiyahwenu ná wá bɔ mi nɔ ɖɔ ǎ é? Éɖíe! Má ɖɔ nú mi: Mi jlɔ́ kɔ, bo kpɔ́n gle lɛ́, jinukún lɛ́ ko nyɔ́, bo ko su yiya. 36  È ko ɖo axɔ́ sú nǔkúnyatɔ́ wɛ, bɔ é ko ɖo nǔkún lɛ́ xo kplé nú gbɛ mavɔmavɔ wɛ, bónú nǔkúndótɔ́ kpó nǔkúnyatɔ́ kpó ní dó sixú j’awǎ ɖó kpɔ́. 37  Xó e lǒ élɔ́ ɖɔ ɖo ali énɛ́ nu é nyí nǔgbó: Mɛ̌ ɖě nɔ dó, bɔ mɛ ɖěvo nɔ ya. 38  Un sɛ́ mi dó bónú mi ná ya nǔ e mi ma dó ǎ é. Mɛ ɖěvo lɛ́ jɛ tagba, bɔ midɛɛ lɛ́ ɖu tagba e yě jɛ é sín le.” 39  Samalíinu gěgé ɖi nǔ n’i ɖo toxo énɛ́ mɛ, ɖó kúnnu élɔ́ e nyɔ̌nu ɔ ɖe é wútu: “É ɖɔ nǔ e un wa lɛ́ é bǐ nú mì.” 40  Énɛ́ wú ɔ, ée Samalíinu lɛ́ wá Jezu gɔ́n é ɔ, yě byɔ́ ɛ ɖɔ é ní nɔ gɔ̌n émítɔn, bɔ é nɔ fínɛ́ nú azǎn we. 41  Wǎgbɔ tɔn ɔ, mɛ gěgé ɖěvo lɛ́ ɖi nǔ, ɖó xó e Jezu ɖɔ lɛ́ é wú. 42  Yě ɖɔ nú nyɔ̌nu ɔ ɖɔ: “É sɔ́ nyí xó e a ɖɔ lɛ́ é kɛ́ɖɛ́ wɛ zɔ́n bɔ mǐ ɖó nǔɖiɖi ǎ, ɖó mǐɖésúnɔ se xó e nya énɛ́ ɖɔ lɛ́ é bo tuun ɖɔ é wɛ nyí hwlɛngántɔ́ gbɛ ɔ tɔn nǔgbó.” 43  Azǎn we lɛ́ gúdo ɔ, é gosín fínɛ́ bo ɖidó Galilée. 44  Amɔ̌, Jezu ɖésúnɔ ko ɖe kúnnu ɖɔ è kún nɔ wlí yɛ̌yi nú gbeyíɖɔ ɖé ɖo to éɖésúnɔ tɔn mɛ ó. 45  Énɛ́ wú ɔ, ée é wá Galilée é ɔ, Galiléenu lɛ́ yí i, ɖó yě mɔ nǔ e é wa ɖo Jeluzalɛ́mu ɖo xwe ɔ hwenu lɛ́ é bǐ, ɖó yě lɔ yi xwe ɔ tɛnmɛ. 46  Énɛ́ gúdo ɔ, é lɛ́vɔ́ wá Kana ɖo Galilée, fí e é sɔ́ sin dó húzú vɛ̌ɛn ná ɖe ɖ’ayǐ é. Axɔ́súzɔ́watɔ́ hɔnmɛ tɔn ɖokpó ka ɖo Kafaanawúmu, bɔ vǐ súnnu tɔn ɖo azɔn jɛ wɛ. 47  Ée nya énɛ́ se ɖɔ Jezu ko gosín Judée bo wá Galilée é ɔ, é yi gɔ̌n tɔn, bo byɔ́ ɛ ɖɔ é ní wá Kafaanawúmu bá gbɔ azɔn nú vǐ súnnu émítɔn, ɖó é ɖo kúdonu. 48  Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Ényí mi ma mɔ wuntun lɛ́ kpó nǔjíwǔ lɛ́ kpó ǎ ɔ, mi ná ɖi nǔ gbeɖé ǎ.” 49  Axɔ́súzɔ́watɔ́ hɔnmɛ tɔn ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, xwedó mì, bónú vǐ ce ní ma kú ó.” 50  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Lɛ̌ kɔ yi xwé, vǐ súnnu towe ɖo gbɛ.” Nya ɔ ɖi nǔ nú xó e Jezu ɖɔ n’i é, bo lɛ́ kɔ. 51  Amɔ̌, ée é ɖo ali jí xwe xwé é ɔ, mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ́ wá kpé è, bo ɖɔ n’i ɖɔ vǐ súnnu tɔn ɖo gbɛ.* 52  É kanbyɔ́ yě ɖɔ gan nabí mɛ lanmɛ vǐ ɔ tɔn ka kpɔ́n te a jí. Yě yí gbe n’i ɖɔ: “Zozo ɔ kɔ́n n’i sɔ e wá yi é, ɖo gan ɖokpó mɛ hwemɛ mɔ̌.”* 53  Vǐtɔ́ ɔ mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ gan énɛ́ mɛ pɛ́ɛ́ wɛ Jezu ɖɔ: “Vǐ súnnu towe ɖo gbɛ.” Énɛ́ wú ɔ, é kpó xwédo tɔn blěbú kpó ɖi nǔ. 54  Nǔjíwǔ wegɔ́ e Jezu bló hwenu e é gosín Judée wá Galilée é nɛ́.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Blǔju tɔn, “Aklúnɔ.”
Alǒ “sɛ́tɔ; tɔjɔtɛn.”
Blǔju tɔn, “ganxixo ayizɛ́ngɔ́ ɔ.”
Alǒ “ɖo éɖée mɛ mɔ wɛ.”
Blǔju tɔn, “ɖo ganxixo tɛ́nwegɔ́ ɔ mɛ.”