Wɛn ɖagbe Jaan tɔn 15:1-27

  • Nǔjlɛ́dónǔwú dó vǐwuntín adodwé ɔ wú (1-10)

  • Sɛ́n e ɖɔ ɖɔ è ní yí wǎn nú mɛ Klísu ɖɔhun é (11-17)

    • ‘Wǎn yí nú mɛ ɖě sɔ́ hú élɔ́ ǎ’ (13)

  • Gbɛ ɔ gbɛ́ wǎn nú ahwanvú Jezu tɔn lɛ́ (18-27)

15  “Nyi wɛ nyí vǐwuntín adodwé ɔ, bɔ Tɔ́ ce nyí glesi ɔ.  É nɔ sɛ́n ala e ɖo wǔ ce, bo ma nɔ ná sínsɛ́n ǎ lɛ́ é bǐ síin, bo nɔ jlá ala nú éé nɔ ná sínsɛ́n lɛ́ é bǐ, bónú yě ní dó sixú lɛ́ ná sínsɛ́n d’é jí.  Mi ko mɛ́, ɖó xó e un ɖɔ nú mi lɛ́ é wú.  Mi nɔ bǔ xá mì, énɛ́ ɔ, nyi lɔ ná nɔ bǔ xá mi. Vǐwuntín sín ala ɖé sixú nɔ éɖóɖó bo ná sínsɛ́n ǎ, vǐwuntín ɔ wú jɛ́n é ná nɔ. Mɔ̌ ɖokpó ɔ, ényí mi ma nɔ bǔ xá mì ǎ ɔ, mi sixú ná sínsɛ́n ǎ.  Nyɛ wɛ nyí vǐwuntín ɔ, bɔ midɛɛ lɛ́ nyí ala lɛ́. Mɛ ɖěbǔ e nɔ bǔ xá mì, bɔ nyi lɔ nɔ bǔ xá ɛ é nɔ ná sínsɛ́n gěgé; ɖó nyɛ mɛvo ɔ, mi sixú wa nǔtí ǎ.  Ényí mɛ ɖěbǔ ma nɔ bǔ xá mì ǎ ɔ, é nɔ cí atínla e è sɛ́n nyi gbě, bɔ é xú é ɖɔhun. Ala énɛ́ lɛ́ ɔ, xo wɛ è nɔ xo yě kplé bo nɔ bɛ́ dó myɔ́ mɛ bɔ yě nɔ ji.  Ényí mi nɔ bǔ xá mì, bónú xó ce lɛ́ nɔ ayi mitɔn mɛ ɔ, mi byɔ́ nǔ ɖěbǔ e ba wɛ mi ɖe é ɔ, mi ná mɔ yí.  Ényí mi nɔ ná sínsɛ́n gěgé, bo nɔ ɖe xlɛ́ ɖɔ émí nyí ahwanvú ce ɔ, é nɔ sɔ́ Tɔ́ ce su.  Lěe Tɔ́ ɔ yí wǎn nú mì gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ nyi lɔ yí wǎn nú mi gbɔn; mi bo nɔ wǎnyíyí ce mɛ. 10  Nú mi nyi sɛ́n ce lɛ́ ɔ, mi ná nɔ wǎnyíyí ce mɛ, lěe nyi lɔ nyi Tɔ́ ɔ sín sɛ́n lɛ́, bo ɖo wǎnyíyí tɔn mɛ gbɔn é. 11  “Un ɖɔ nǔ énɛ́ lɛ́ nú mi, bónú mi ní dó sixú ɖó awǎjijɛ nyiɖɔhun, lobonú awǎjijɛ mitɔn ní dó sixú nyí awǎjijɛ kpíkpé. 12  Sɛ́n e un ná mi é ɖíe: mi ní yí wǎn nú miɖée lɛ́ lěe un yí wǎn nú mi gbɔn é. 13  Wǎn yí nú mɛ ɖě sɔ́ hú è ní sɔ́ gbɛ* mɛtɔn jó dó xɔ́ntɔn mɛtɔn lɛ́ tamɛ ǎ. 14  Ényí mi bló nǔ e zɔ́n mi wɛ un ɖe lɛ́ é ɔ, xɔ́ntɔn ce lɛ́ wɛ mi nyí. 15  Un sɔ́ nɔ ylɔ́ mi ɖɔ mɛsɛntɔ́ ɖě ǎ, ɖó mɛsɛntɔ́ nɔ tuun nǔ e wa wɛ gǎn tɔn ɖe é ǎ. É nyɔ́ wa ɔ, un ylɔ́ mi ɖɔ xɔ́ntɔn, ɖó un ɖɔ nǔ e un se ɖo Tɔ́ ce nu lɛ́ é bǐ nú mi. 16  Midɛɛ lɛ́ wɛ sɔ́ mì ǎ, loɔ, nyɛ wɛ cyán mi, bónú mi ní nɔ ɖo sínsɛ́n ná wɛ, lobonú sínsɛ́n mitɔn ní nɔ ayǐ. Mɔ̌ mɛ ɔ, nǔ ɖěbǔ e mi ná byɔ́ Tɔ́ ɔ ɖo nyǐkɔ ce mɛ é ɔ, é ná ná mi. 17  “Un zɔ́n nǔ énɛ́ lɛ́ mi, bónú mi ní dó sixú yí wǎn nú miɖée lɛ́. 18  Ényí gbɛ ɔ gbɛ́ wǎn nú mi hǔn, mi ní tuun ɖɔ é ko gbɛ́ wǎn nú nyɛ hwɛ̌ cóbó wá gbɛ́ wǎn nú mi. 19  Ényí mi ko nyí gbɛ ɔ tɔn wɛ ɔ, gbɛ ɔ ná ko yí wǎn nú mi, amɔ̌, ɖó un ko cyán mi sín gbɛ ɔ mɛ, bɔ mi ma nyí gbɛ ɔ tɔn ǎ wútu ɔ, gbɛ ɔ gbɛ́ wǎn nú mi. 20  Mi hɛn xó élɔ́ e un ɖɔ nú mi é ayi mɛ: Mɛsɛntɔ́ ɖé nɔ hú gǎn gǎn tɔn ǎ. Nú yě dó ya nú mì ɔ, yě ná dó ya nú mi lɔmɔ̌; ényí yě xwedó xó ce ɔ, yě ná xwedó mi lɔmɔ̌ tɔn. 21  Amɔ̌, yě ná wa nǔ énɛ́ lɛ́ bǐ nú mi ɖó nyǐkɔ ce wútu, ɖó yě tuun Mɛ e sɛ́ mì dó é ǎ. 22  Ényí un ma ko wá, bo ɖɔ xó ɖěbǔ nú yě ǎ wɛ ɔ, hwɛ ɖě ná ɖo kɔ nú yě ǎ. Amɔ̌ din ɔ, yě sɔ́ sixú ba hwɛjijɔ ɖě nú hwɛ yětɔn ǎ. 23  Mɛ ɖěbǔ e gbɛ́ wǎn nú mì é gbɛ́ wǎn nú Tɔ́ ce lɔ. 24  Ényí un ma ko wa azɔ̌ e mɛ ɖěbǔ ma wa kpɔ́n ǎ lɛ́ é ɖo tɛ́ntin yětɔn ǎ wɛ ɔ, hwɛ ɖě ná ɖo kɔ nú yě ǎ; amɔ̌ din ɔ, yě mɔ mì, bo lɛ́ gbɛ́ wǎn nú nyi kpó Tɔ́ ce kpó bǐ. 25  Nǔ nyí mɔ̌, bónú nǔ élɔ́ e è wlán dó Sɛ́n yětɔn mɛ é ní dó jɛnu: ‘Yě gbɛ́ wǎn nú mì ma sín nǔɖé wú.’ 26  Un ná sɛ́ alɔdómɛtɔ́ ɔ dó mi sín Tɔ́ ɔ gɔ́n, gbigbɔ e nɔ ɖe nǔgbó ɔ xlɛ́, bo nɔ gosín Tɔ́ ɔ gɔ́n é wɛ. Hwenu e é ná wá é ɔ, é ná ɖe kúnnu nú mì. 27  Mɔ̌ ɖokpó ɔ, mi lɔ ɖó ná ɖe kúnnu nú mì, ɖó mi ko ɖo kpɔ́ xá mì sín bǐbɛ́mɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “lǐndɔ̌n.”