Wɛn ɖagbe Jaan tɔn 13:1-38

  • Jezu klɔ́ afɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ (1-20)

  • Jezu ɖɔ ɖɔ Judási ná sa émí (21-30)

  • Sɛ́n yɔ̌yɔ́ (31-35)

    • “Ényí mi yí wǎn nú miɖée lɛ́ ɔ” (35)

  • Jezu ɖɔ ɖɔ Piyɛ́ɛ ná gbɛ́ émí (36-38)

13  Jezu tuun jɛ nukɔn nú Dǐndínwáyixwe ɔ ɖɔ hwenu e émí ná gosín gbɛ élɔ́ mɛ, bo ná yi Tɔ́ ɔ gɔ́n é ko su, bɔ ɖó é yí wǎn nú mɛ e nyí étɔn ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é wútu ɔ, é yí wǎn nú yě káká yi vivɔnu.  Yě ɖo gbadanu núɖuɖu ɖu wɛ. Awǒvi ka ko sɔ́ dó ayi mɛ nú Judási Isikaliɔ́ti, éé nyí Sinmɔ́ɔ ví é ɖɔ é ní sa Jezu.  Énɛ́ ɔ, ɖó Jezu tuun ɖɔ Tɔ́ ɔ ko sɔ́ nǔ lɛ́ bǐ dó alɔ mɛ nú émí, bɔ émí gosín Mawu gɔ́n, bo lɛ́ xweyǐgbe Mawu gɔ́n wútu ɔ,  é sí te sín nǔɖuɖu ɔ kɔn, bo ɖe awu tɔn aga tɔn lɛ́ ɖó kɛ́n ɖokpó. É sɔ́ wǔsúnsúnnú bo sin dó alin.  Énɛ́ gúdo ɔ, é wún sin dó gannú mɛ, bo jɛ afɔ klɔ́ nú ahwanvú lɛ́ jí, bo nɔ dɔn wǔsúnsúnnú e ɖo sinsin ɖo alin tɔn é dó súnsún afɔ nú yě.  É wá jɛ Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ jí. Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, afɔ ná klɔ́ nú mì wɛ a ɖe a?”  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Nǔ e bló wɛ un ɖe é ɔ, a mɔ nukúnnú jɛ mɛ din ǎ, amɔ̌, a ná wá mɔ nukúnnú jɛ mɛ.”  Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “A ná klɔ́ afɔ nú mì gbeɖé ǎ.” Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Ényí un ma klɔ́ afɔ nú we ǎ hǔn, nyi kpó hwi kpó kpé dó nǔ ɖě ǎ.”  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, é nyí afɔ ce lɛ́ kɛ́ɖɛ́ wɛ a ná klɔ́ ǎ, lɛ̌ klɔ́ alɔ ce lɛ́ kpó ta ce kpó.” 10  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ ɖěbǔ e ko lɛ wǔ é sɔ́ ɖó nǔ ɖě sín hudó zɛ afɔ klɔ́klɔ́ wú ǎ, ɖó éɖésúnɔ bǐ ko mɛ́. Midɛɛ lɛ́ ɔ, mi ko mɛ́, loɔ, mi bǐ wɛ ǎ.” 11  É tuun mɛ e ja sisa ɛ gbé é. Énɛ́ wú wɛ é ɖɔ: “Mi bǐ wɛ mɛ́ ǎ.” 12  Din ɔ, ée é klɔ́ afɔ nú yě fó, bo sɔ́ awu tɔn aga tɔn lɛ́ dó é ɔ, é lɛ́ jínjɔ́n ayǐ ɖo távo tó, bo ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi ka mɔ nukúnnú jɛ nǔ e un bló nú mi é mɛ a? 13  Mi nɔ ylɔ́ mì ɖɔ ‘Mɛ̌si,’ bo nɔ lɛ́ ylɔ́ mì ɖɔ ‘Aklúnɔ’; hwɛ mitɔn ka jɔ, ɖó mɔ̌ wɛ un nyí. 14  Hǔn, ényí nyɛ mɛ e nyí Aklúnɔ, bo lɛ́ nyí Mɛ̌si é klɔ́ afɔ nú mi ɔ, mi lɔ ɖó ná* nɔ klɔ́ afɔ nú miɖée lɛ́. 15  Ðó un sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ ɖ’ayǐ nú mi, bónú lěe un bló gbɔn nú mi é ɔ, mi lɔ ní nɔ bló gbɔn mɔ̌. 16  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛsɛntɔ́ ɖé nɔ hú gǎn gǎn tɔn ǎ, mɔ̌ jɛ́n mɛ e è sɛ́ dó é ma nɔ hú gǎn mɛ e sɛ́ ɛ dó é ǎ é nɛ́. 17  Ðó mi tuun nǔ énɛ́ lɛ́ wútu ɔ, awǎjijɛnɔ wɛ nú mi, ényí mi bló ɖ’é jí ɔ nɛ́. 18  Mi bǐ xó ɖɔ wɛ un ɖe ǎ; un tuun mɛ e un cyán lɛ́ é. Amɔ̌ nǔ nyí mɔ̌, bónú nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ní dó sixú jɛnu, é wɛ nyí ɖɔ: ‘Mɛ e ɖo nǔ ɖu xá mì wɛ é húzú kpan nukɔn mì.’ 19  Bɛ́sín din ɔ, un ɖo ɖiɖɔ nú mi wɛ cóbɔ é ná jɛ, bónú hwenu e é ná jɛ é ɔ, mi ní dó sixú ɖi nǔ ɖɔ un nyí mɛ e un ɖɔ un nyí é. 20  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ ɖěbǔ e yí mɛ e un sɛ́ dó é ɖěbǔ é yí nyi lɔ, bɔ mɛ ɖěbǔ e yí mì é yí Mɛ e sɛ́ mì dó é lɔ.” 21  Ée Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, ayi tɔn gba dó ɖésú, bɔ é ɖɔ nyi wɛn ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ ɖokpó ɖo mi mɛ bo ná sa mì.” 22  Ahwanvú lɛ́ jɛ yěɖée lɛ́ kpɔ́n jí, ɖó mɛ e xó ɖɔ wɛ é ɖe é bú vo dó yě. 23  Ahwanvú lɛ́ ɖokpó ka ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo Jezu kpá tútútú;* mɛ e Jezu yí wǎn ná é wɛ. 24  Énɛ́ wú ɔ, Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ sɔ́ ta dó ylɔ́ ɛ, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðɔ mɛ e xó ɖɔ wɛ é ɖe é nú mǐ.” 25  Énɛ́ ɔ, ahwanvú ɔ nya dó Jezu sín akɔ́nnú, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, mɛ̌ ka wɛ?” 26  Jezu yí gbe ɖɔ: “Mɛ e un ná sɔ́ wɔ̌xúxú fínfɛ́n, bo sún nǔsúnnú, bo ná sɔ́ ná é wɛ.” Énɛ́ ɔ, ée é sɔ́ wɔ̌xúxú ɔ, bo sún nǔsúnnú gúdo é ɔ, é zé jó nú Judási, Sinmɔ́ɔ Isikaliɔ́ti ví ɔ. 27  Ée Judási yí wɔ̌xúxú fínfɛ́n ɔ gúdo é ɔ, Satáan byɔ́ ayi mɛ n’i. Bɔ Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Yǎ wǔ wa nǔ e wa wɛ a ɖe é.” 28  É ɖo mɔ̌ có, mɛ e ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo ɔ tó lɛ́ é ɖě tuun nǔ e wú é ɖɔ mɔ̌ n’i é ǎ. 29  Nǔgbó ɔ, yě mɛ ɖé lɛ́ ɖo linlin wɛ ɖɔ ɖó Judási wɛ nɔ hɛn akwɛ́gbá ɔ wútu ɔ, Jezu ɖo ɖiɖɔ n’i wɛ ɖɔ: “Yi xɔ nǔ e sín hudó mǐ ɖó nú xwe ɔ é,” alǒ é ní ná nǔɖé wamamɔnɔ lɛ́. 30  Énɛ́ ɔ, ée é yí wɔ̌xúxú fínfɛ́n ɔ gúdo é ɔ, é tɔ́n tlóló. Zǎn ko kú nɛ́. 31  Ée é tɔ́n gúdo é ɔ, Jezu ɖɔ: “Din ɔ, è sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ su, bo sɔ́ Mawu su gbɔn jǐ tɔn. 32  Mawu ɖésúnɔ ná sɔ́ ɛ su, bo ná sɔ́ ɛ su tlóló din. 33  Vǐ ce vívɛ́ná lɛ́ è mi, hwenu kpɛɖé jɛ́n kpo bɔ un ná nɔ kpɔ́ xá mi ná. Mi ná ba mì, bɔ lěe un ko ɖɔ nú Jwifu lɛ́ gbɔn ɖ’ayǐ é ɔ, un ɖo ɖiɖɔ nú mi lɔmɔ̌ wɛ din ɖɔ: ‘Fí e un xwe é ɔ, mi sixú wá ǎ.’ 34  Un ɖo sɛ́n yɔ̌yɔ́ ɖokpó ná mi wɛ, é wɛ nyí ɖɔ mi ní yí wǎn nú miɖée lɛ́; lěe un yí wǎn nú mi gbɔn é ɔ, mi lɔ ní yí wǎn nú miɖée lɛ́ gbɔn mɔ̌. 35  Ényí mi yí wǎn nú miɖée lɛ́ ɔ, mɛ lɛ́ bǐ ná tuun ɖɔ mi nyí ahwanvú ce lɛ́.” 36  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, fítɛ́ a ka xwe?” Jezu yí gbe ɖɔ: “Fí e un xwe é ɔ, a sixú xwedó mì yi din ǎ, amɔ̌, a ná wá wá ɖo nukɔnmɛ.” 37  Piyɛ́ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, étɛ́wú un ma ka sixú xwedó we yi din ǎ? Un ná sɔ́ gbɛ* ce jó dó ta towe mɛ.” 38  Jezu yí gbe ɖɔ: “A ná sɔ́ gbɛ* towe jó dó ta ce mɛ nǔgbó a? Má ɖɔ nǔgbó nú we, cóbónú kokló ná kɔ́ así ɔ, a ná ko gbɛ́ mì azɔn atɔn.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “é ɖo dandan ɖɔ mi lɔ ní.”
Blǔju tɔn, “sín akɔ́n mɛ.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”