Wɛn ɖagbe Jaan tɔn 1:1-51

  • Xó ɔ húzú gbɛtɔ́ (1-18)

  • Kúnnu e Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ ɖe é (19-28)

  • Jezu, Lɛ̌ngbɔ́ví Mawu tɔn (29-34)

  • Jezu sín ahwanvú nukɔntɔn lɛ́ (35-42)

  • Filípu kpó Natanayɛ́li kpó (43-51)

1  Ðo bǐbɛ́mɛ ɔ, Xó ɔ ko tíin, Xó ɔ ɖe kpó Mawu kpó, bɔ Xó ɔ nyí mawu ɖé.*  É ko ɖe kpó Mawu kpó ɖo bǐbɛ́mɛ.  Jǐ tɔn wɛ è dá nǔ lɛ́ bǐ gbɔn. È dá nǔtí é mɛvo ǎ.  Nǔ e è dá gbɔn jǐ tɔn é wɛ nyí gbɛ, bɔ gbɛ ɔ nyí wěziza nú gbɛtɔ́ lɛ́.  Bɔ wěziza ɖo kínkɔ́n wɛ ɖo zǐnflú mɛ, amɔ̌, zǐnflú ɔ kpé wú bo kpa acɛ dó wěziza ɔ jí ǎ.  Nya e Mawu sɛ́ dó b’ɛ ná nyí afɔsɔ́ɖótetɔ́ tɔn é ka wá; nyǐkɔ tɔn nɔ nyí Jaan.  É wá bo ná nyí kúnnuɖetɔ́ ɖé, bo ná ɖe kúnnu nú wěziza ɔ, bónú gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ́ bǐ ní dó sixú ɖi nǔ gbɔn jǐ tɔn.  É wɛ nyí wěziza énɛ́ ǎ, loɔ, bo ná dó ɖe kúnnu nú wěziza énɛ́ wú wɛ é wá.  Wěziza adodwé, éé nɔ ná wěziza gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ́ bǐ é ɖo gbɛ ɔ mɛ ná wá wɛ. 10  É ko ɖo gbɛ ɔ mɛ, bɔ jǐ tɔn wɛ è dá gbɛ ɔ gbɔn, loɔ, gbɛ ɔ tuun i ǎ. 11  É wá to éɖésúnɔ tɔn mɛ, mɛ tɔn lɛ́ ka yí i ǎ. 12  Amɔ̌, é ná acɛ mɛ ɖěɖěe yí i lɛ́ é bǐ, bónú yě ná húzú vǐ Mawu tɔn, ɖó yě ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ nú nyǐkɔ tɔn wútu. 13  È ji yě, é ka nyí gbɔn hun, alǒ jlǒ agbaza tɔn, abǐ jlǒ gbɛtɔ́ tɔn gblamɛ ǎ, loɔ, jlǒ Mawu tɔn gblamɛ wɛ. 14  Xó ɔ húzú gbɛtɔ́ bo wá nɔ mǐ mɛ, bɔ mǐ mɔ susu tɔn; susu alɔkpa e vǐɖokpónɔ ɖé nɔ mɔ yí sín tɔ́ tɔn gɔ́n é. É ɖe fɛ́nú Mawu tɔn kpó nǔgbó tɔn kpó xlɛ́, bɔ é túnflá. 15  (Jaan ɖe kúnnu dó wǔtu tɔn, ɛɛn, é sú xó bo ɖɔ: “Mɛ e xó un ɖɔ nú mi bo ɖɔ xó élɔ́ é wɛ: ‘Mɛ e ɖo gǔdo ce jawě é ko jɛ nukɔn nú mì, ɖó é ko tíin jɛ nukɔn nú mì.’”) 16  Ðó fɛ́nú tɔn túnflá wútu ɔ, mǐ bǐ nɔ mɔ fɛ́nú yí ɖě ɖo ɖě jí tɔn. 17  Mɔyízi jí wɛ è ná Sɛ́n ɔ gbɔn, loɔ, Jezu Klísu jí wɛ fɛ́nú kpó nǔgbó ɔ kpó wá gbɔn. 18  Mɛ ɖěbǔ mɔ Mawu kpɔ́n gbeɖé ǎ, vǐɖokpónɔ e nyí mawu ɖé bo ɖo Tɔ́ ɔ kpá* é wɛ ɖe mɛ alɔkpa e é nyí é xlɛ́. 19  Hwenu e Jwifu lɛ́ sɛ́ vɔ̌sánúxwlémawutɔ́ lɛ́ kpó Levíi ví lɛ́ kpó dó sín Jeluzalɛ́mu, bónú yě ná kanbyɔ́ Jaan ɖɔ: “Mɛ̌ a ka nyí?” é ɔ, 20  é ná xósin ɔ nyi wɛn, bo yí gbe ɖɔ: “Nyi wɛ nyí Klísu ɔ ǎ.” 21  Bɔ yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ a ka nyí lo? Hwi wɛ nyí Elíi a?” É yí gbe ɖɔ: “Nyi wɛ ǎ.” Énɛ́ ɔ, yě kanbyɔ́ ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Gbeyíɖɔ ɔ a?” Bɔ é ɖɔ: “Éǒ!” 22  Énɛ́ wú ɔ, yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ̌ a ka nyí? Ðɔ nú mǐ, bónú mǐ ná tuun xósin e mǐ ná ná mɛ e sɛ́ mǐ dó lɛ́ é. Mɛ̌ hwiɖésúnɔ ka nyí bo nɔ ɖɔ?” 23  É ɖɔ: “Lěe gbeyíɖɔ Ezayíi ɖɔ gbɔn é ɔ, nyi wɛ nyí gbe e ɖo ɖiɖi wɛ sín gbětótló mɛ bo nɔ ɖɔ: ‘Mi jlɔ́ ali Jexóva* tɔn’ é.” 24  Falizyɛn lɛ́ sín gbɛ̌ta mɛ wɛ mɛ e è sɛ́ dó lɛ́ é ka gosín. 25  Bɔ yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Ényí a ma nyí Klísu ɔ, alǒ Elíi, alǒ Gbeyíɖɔ ɔ ǎ ɔ, étɛ́wú a ka nɔ bló batɛ́mu nú mɛ lo?” 26  Jaan yí gbe nú yě ɖɔ: “Sin wɛ nyɛ nɔ sɔ́ dó bló batɛ́mu nú mɛ. Mɛ ɖokpó ɖo tɛ́ntin mitɔn, bɔ mi tuun i ǎ, 27  mɛ e ɖo gǔdo ce jawě é wɛ; mɛ énɛ́ ɔ, un jɛxá bo ná tún afɔkpakan tɔn lɛ́ ǎ.” 28  Nǔ énɛ́ lɛ́ jɛ ɖo Betaníi ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ gúdo, fí e Jaan nɔ bló batɛ́mu nú mɛ ɖe é. 29  Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ, é mɔ Jezu bɔ é ja gɔ̌n tɔn, énɛ́ ɔ, é ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Lɛ̌ngbɔ́ví Mawu tɔn e ná ɖe hwɛ gbɛ ɔ tɔn síin é ɖíe! 30  Mɛ e wú un ɖɔ xó élɔ́ dó é wɛ: ‘Nya ɖé ɖo gǔdo ce jawě bo ko jɛ nukɔn nú mì, ɖó é ko tíin jɛ nukɔn nú mì.’ 31  Nyi lɔ tlɛ tuun i ɖ’ayǐ ǎ, amɔ̌, nǔ e wú un wá, bo nɔ sɔ́ sin dó bló batɛ́mu nú mɛ lɛ́ é wɛ nyí ɖɔ Izlayɛ́li ní dó sixú wá tuun i.” 32  Jaan lɛ́ ɖe kúnnu bo ɖɔ: “Un mɔ gbigbɔ mímɛ́ ɖo te jɛ wɛ jawě sín jǐxwé ahwannɛ́ ɖɔhun, bɔ gbigbɔ énɛ́ cí jǐ tɔn. 33  Nyi lɔ tlɛ tuun i ɖ’ayǐ ǎ, amɔ̌, Mɛ e sɛ́ mì dó ɖɔ má sɔ́ sin dó bló batɛ́mu nú mɛ lɛ́ é ɖésúnɔ wɛ ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Mɛ ɖěbǔ e a ná mɔ, bɔ gbigbɔ mímɛ́ ná jɛ te dó jǐ tɔn, bo cí jǐ tɔn é ɔ, mɛ énɛ́ wɛ nɔ sɔ́ gbigbɔ mímɛ́ dó bló batɛ́mu nú mɛ.’ 34  Bɔ un mɔ nǔ énɛ́, bo ɖe kúnnu ɖɔ mɛ énɛ́ ɔ wɛ nyí Vǐ Mawu tɔn.” 35  Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ, Jaan ko lɛ́ ɖo fínɛ́ kpó ahwanvú tɔn we kpó, 36  bɔ ée é mɔ Jezu wá xweyǐgbe é ɔ, é ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Lɛ̌ngbɔ́ví Mawu tɔn ɖíe!” 37  Ée ahwanvú we lɛ́ se xó énɛ́ é ɔ, yě xwedó Jezu. 38  Énɛ́ gúdo ɔ, ée Jezu lílɛ́ bo mɔ ɖɔ yě ɖo xwixwedó émí wɛ é ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Étɛ́ ba wɛ mi ka ɖe?” Bɔ yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Hlabi, fítɛ́ a ka nɔ nɔ?” (Xókwín Hlabi ɔ sín tínmɛ wɛ nyí Mɛ̌si.) 39  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi xwedó mì, énɛ́ ɔ, mi ná mɔ.” Bɔ yě xwedó è bo mɔ fí e é nɔ nɔ é, bɔ yě nɔ gɔ̌n tɔn gbe nɛ́ gbe. Hwelɛ́kɔ gan ɛnɛ mɛ* mɔ̌ wɛ nǔ ɔ ɖo jijɛ wɛ. 40  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ sín nɔví Andlé ɖo ahwanvú we e se nǔ e Jaan ɖɔ é, bo xwedó Jezu lɛ́ é mɛ. 41  É to yi mɔ nɔví éɖésúnɔ tɔn Sinmɔ́ɔ hwɛ̌, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mǐ mɔ Mɛsíya ɔ” (tínmɛ tɔn dó Glɛ̌kigbe mɛ wɛ nyí “Klísu”). 42  Bɔ é kplá ɛ yi Jezu gɔ́n. Ée Jezu mɔ ɛ é ɔ, é ɖɔ: “Sinmɔ́ɔ wɛ a nɔ nyí, vǐ súnnu Jaan tɔn wɛ nú we; è ná nɔ ylɔ́ we ɖɔ Sefási” (tínmɛ tɔn dó Glɛ̌kigbe mɛ wɛ nyí “Piyɛ́ɛ”). 43  Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ, Jezu jló ná yi Galilée. Bɔ ée é mɔ Filípu é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: “Xwedó mì.” 44  Filípu ɔ, Bɛtisayídanu wɛ, Andlé kpó Piyɛ́ɛ kpó ɖɔhun. 45  Filípu mɔ Natanayɛ́li bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mǐ mɔ mɛ e wú è wlán nǔ dó ɖo Mɔyízisɛ́n ɔ kpó nǔwlánwlán gbeyíɖɔ lɛ́ tɔn kpó mɛ é: Jezu, Jozɛ́fu ví, Nazalɛ́tinu ɔ wɛ.” 46  Amɔ̌, Natanayɛ́li ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǔ ɖagbe ɖé ka sixú tɔ́n sín Nazalɛ́ti a?” Filípu ɖɔ n’i ɖɔ: “Wǎ mǐ yi bónú a ná kpɔ́n.” 47  Ée Jezu mɔ Natanayɛ́li ja gɔ̌n tɔn é ɔ, é ɖɔ dó wǔtu tɔn ɖɔ: “Mi kpɔ́n, Izlayɛ́li ví nǔgbó ɖokpó ɖíe, é nɔ wa mɛblɛ́blɛ́nú ɖěbǔ ǎ.” 48  Natanayɛ́li ɖɔ n’i ɖɔ: “Nɛ̌ a ka wa gbɔn bo tuun mì?” Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Cóbónú Filípu ná ylɔ́ we hwenu e a ɖo fígitín ɔ sá é ɔ, un ko mɔ we.” 49  Natanayɛ́li ɖɔ: “Mɛ̌si,* hwi wɛ nyí Vǐ Mawu tɔn, hwi wɛ nyí Axɔ́sú Izlayɛ́li tɔn.” 50  Jezu yí gbe n’i ɖɔ: “Ée un ɖɔ nú we ɖɔ un mɔ we ɖo fígitín sá é wɛ zɔ́n bɔ a ɖi nǔ nú mì a? A ná lɛ́ wá mɔ nǔ e jí wǔ hú mɔ̌ lɛ́ é.” 51  Énɛ́ gúdo ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mi ná mɔ bɔ jǐnukúnsin ná hun, bɔ wɛnsagun Mawu tɔn lɛ́ ná ɖo te jɛ wá Gbɛtɔ́ví ɔ gɔ́n wɛ, bo ná ɖo jǐ yi wɛ.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “cí Mawu ɖɔhun.”
Alǒ “sín akɔ́n mɛ.” Énɛ́ dó gesí fɛ́nú sín tɛnmɛ bǔnɔ ɖé.
Kpɔ́n Mɔj. A5.
Blǔju tɔn, “ganxixo wǒgɔ́ ɔ mɛ.”
Blǔju tɔn, “Hlabi.”